(ח"ש ינוילמ) 1995 - 1999 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא

תכתמה ףנע
ןיב % ב יונישה
1999-1998
19991998 1997 19961995
2.1% 100.0% 2,165 100.0% 2,120 100.0% 2,104 100.0% 2,041 100.0% 2,075 תוריכמ
-1.9% 49.4% 1,069 51.4% 1,090 49.8% 1,048 52.9% 1,080 52.7% 1,094 תויונק תומושת
15.8% 10.0% 216 8.8% 187 8.9% 188 8.5% 174 8.0% 165 תויללכו הלהנה קווש
4.3% 40.6% 879 39.7% 843 41.2% 867 38.6% 787 39.3% 816 ילעפמ ףסומ ךרע
9.0% 15.8% 341 14.8% 313 15.3% 321 13.8% 281 12.8% 265 הריכש הדובע תולע
1.5% 24.9% 538 25.0% 530 26.0% 546 24.8% 506 26.5% 550 ץוביקל ףסומ ךרע
4.6% 10.1% 219 9.9% 209 0.0% 258 0.0% 248 0.0% 218 םירבח תדובע תולע
-3.6% 4.6% 100 4.9% 104 4.0% 84 4.1% 85 3.8% 79 תחפ
1.1% 10.1% 220 10.2% 217 9.7% 205 8.5% 174 12.2% 253 ילועפת חור
תואצוהב תרכנ הילע . ילועפת חוורב 1.1%ו תריכמב 2.1% לש לודיג
. הריכש הדובעו קוויש

(ח"ש ינוילמ) 1995 - 1999 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא
ןוזמה ףנע

ןיב % ב יונישה
1999-1998
1999 1998 1997 1996 1995
9.2% 100.0% 2,361 100.0% 2,161 100.0% 1,936 100.0% 1,976 100.0% 1,795 תוריכמ
9.9% 58.8% 1,388 58.4% 1,263 60.4% 1,169 61.8% 1,221 62.2% 1,116 תויונק תומושת
16.1% 12.4% 293 11.7% 252 15.2% 295 15.3% 303 13.1% 236 תויללכו הלהנה קווש
5.3% 28.8% 680 29.9% 646 24.4% 472 22.9% 452 24.7% 444 ילעפמ ףסומ ךרע
-5.4% 7.4% 175 8.5% 185 7.4% 143 7.6% 151 6.2% 111 הריכש הדובע תולע
9.5% 21.4% 505 21.3% 461 17.0% 329 15.3% 302 18.5% 332 ץוביקל ףסומ ךרע
3.2% 5.4% 128 5.8% 125 5.8% 112 7.4% 145 7.7% 138 םירבח תדובע תולע
-8.5% 3.5% 84 4.2% 92 4.8% 92 5.4% 107 5.8% 104 תחפ
19.5% 12.4% 293 11.3% 245 6.5% 125 2.5% 49 5.0% 91 ילועפת חור
תולעב הדירי בקע ילועפתה חוורב 19.4% ו תוריכמב 9.2% לש הילע
.םיריכשה


-1999--ב תיצוביקה הישעתב ילועפתה חוורה תוגלפתה
חווט לכב םילעפמה זוחא


.יבויח ילועפת חוור 1999 תנשב היה םילעפמהמ 80% ל