תויחוור

(ח"ש ינוילמ) 1999 - 1995 ,םינשב תיצובקה הישעתה לש,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא

יונישה
ןיב % ב
1999-1998
1999 1998 199719961995 1994
4.9% 100.0% 14,226 100.0% 13,568 100.0% 13,050 100.0% 13,071 100.0% 13,036 100.0% 11,633 תוריכמ
3.0% 53.7% 7,642 54.7% 7,423 56.0% 7,303 56.4% 7,367 56.4% 7,358 53.5% 6,224תומושת
תויונק
11.4% 11.4% 1,627 10.8% 1,461 11.3% 1,480 11.1% 1,453 11.2% 1,458 11.5% 1,337הלהנה קווש
תויללכו
5.8% 34.8% 4,957 34.5% 4,685 32.7% 4,266 32.5% 4,250 32.4% 4,220 35.0% 4,073ףסומ ךרע
ילעפמ
5.9% 12.1% 1,724 12.0% 1,628 11.5% 1,495 10.5% 1,370 9.4% 1,231 8.7% 1,011הדובע תולע
הריכש
5.8% 22.7% 3,233 22.5% 3,057 21.2% 2,772 22.0% 2,881 22.9% 2,989 26.3% 3,061ףסומ ךרע
ץוביקל
4.9% 7.5% 1,069 7.5% 1,019 7.6% 989 7.8% 1,017 8.0% 1,045 8.6% 1,005תדובע תולע
** םירבח
2.7% 4.2% 592 4.2% 576 4.0% 522 4.3% 565 4.2% 541 4.0% 464תחפ
7.6% 11.1% 1,573 10.8% 1,462 9.7% 1,261 9.9% 1,299 10.8% 1,403 13.7% 1,592ילועפת חור
11% - כ הוהמו 7.6% ב הלע אוה 1999-ב. ילועפתה חוורב לודיג תמגמ שי תונורחאה םיתנשב
.הריכשה הדובעב םג תמיוסמ הדימבו תויללכו קווש תואצוהב לודיגה טלוב .תוריכמהמ

שדחמ ובשוח תומדוק םינש *  
.הדובע םויל ח"ש 410 יפל 1999ב הבשוח םירבח תדובעתולע **
תילארשיה הישעתב עצוממה רכשל דומצ רבחל רכשב יונישה      ( ח"ש ינוילמ) 1995 - 1999 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא

הקיטסלפה ףנע

ןיב % ב יונישה
1999-1998
1999 1998 1997 1996 1995
4.2% 100.0% 5,450 100.0% 5,230 100.0% 4,501 100.0% 4,440 100.0% 4,510 תוריכמ
2.7% 56.0% 3,051 56.8% 2,970 58.6% 2,639 56.5% 2,507 57.2% 2,580 תויונק תומושת
4.4% 11.9% 646 11.8% 619 11.4% 515 11.6% 515 11.5% 517 תויללכו הלהנה קווש
6.8% 32.2% 1,753 31.4% 1,641 29.9% 1,347 31.9% 1,418 31.3% 1,412 ילעפמ ףסומ ךרע
7.5% 7.5% 408 7.2% 379 6.9% 312 6.4% 285 6.4% 287 הריכש הדובע תולע
6.6% 24.7% 1,345 24.1% 1,262 23.0% 1,036 25.5% 1,133 24.9% 1,125 ץוביקל ףסומ ךרע
4.0% 6.7% 367 6.7% 352 8.0% 359 7.7% 343 8.7% 392 םירבח תדובע תולע
5.4% 4.3% 237 4.3% 225 4.8% 214 5.3% 234 5.2% 235 תחפ
8.4% 13.6% 742 13.1% 684 10.3% 462 12.5% 556 11.0% 498 ילועפת חור
.ילועפת חוורב 8.4%ו תריכמב 4.2% לש לודיג
(ח"ש ינוילמ) 1995 - 1999 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא

תכתמה ףנע
ןיב % ב יונישה
1999-1998
19991998 1997 19961995
2.1% 100.0% 2,165 100.0% 2,120 100.0% 2,104 100.0% 2,041 100.0% 2,075 תוריכמ
-1.9% 49.4% 1,069 51.4% 1,090 49.8% 1,048 52.9% 1,080 52.7% 1,094 תויונק תומושת
15.8% 10.0% 216 8.8% 187 8.9% 188 8.5% 174 8.0% 165 תויללכו הלהנה קווש
4.3% 40.6% 879 39.7% 843 41.2% 867 38.6% 787 39.3% 816 ילעפמ ףסומ ךרע
9.0% 15.8% 341 14.8% 313 15.3% 321 13.8% 281 12.8% 265 הריכש הדובע תולע
1.5% 24.9% 538 25.0% 530 26.0% 546 24.8% 506 26.5% 550 ץוביקל ףסומ ךרע
4.6% 10.1% 219 9.9% 209 0.0% 258 0.0% 248 0.0% 218 םירבח תדובע תולע
-3.6% 4.6% 100 4.9% 104 4.0% 84 4.1% 85 3.8% 79 תחפ
1.1% 10.1% 220 10.2% 217 9.7% 205 8.5% 174 12.2% 253 ילועפת חור
תואצוהב תרכנ הילע . ילועפת חוורב 1.1%ו תריכמב 2.1% לש לודיג
. הריכש הדובעו קוויש

(ח"ש ינוילמ) 1995 - 1999 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא
ןוזמה ףנע

ןיב % ב יונישה
1999-1998
1999 1998 1997 1996 1995
9.2% 100.0% 2,361 100.0% 2,161 100.0% 1,936 100.0% 1,976 100.0% 1,795 תוריכמ
9.9% 58.8% 1,388 58.4% 1,263 60.4% 1,169 61.8% 1,221 62.2% 1,116 תויונק תומושת
16.1% 12.4% 293 11.7% 252 15.2% 295 15.3% 303 13.1% 236 תויללכו הלהנה קווש
5.3% 28.8% 680 29.9% 646 24.4% 472 22.9% 452 24.7% 444 ילעפמ ףסומ ךרע
-5.4% 7.4% 175 8.5% 185 7.4% 143 7.6% 151 6.2% 111 הריכש הדובע תולע
9.5% 21.4% 505 21.3% 461 17.0% 329 15.3% 302 18.5% 332 ץוביקל ףסומ ךרע
3.2% 5.4% 128 5.8% 125 5.8% 112 7.4% 145 7.7% 138 םירבח תדובע תולע
-8.5% 3.5% 84 4.2% 92 4.8% 92 5.4% 107 5.8% 104 תחפ
19.5% 12.4% 293 11.3% 245 6.5% 125 2.5% 49 5.0% 91 ילועפת חור
תולעב הדירי בקע ילועפתה חוורב 19.4% ו תוריכמב 9.2% לש הילע
.םיריכשה.יבויח ילועפת חוור 1999 תנשב היה םילעפמהמ 80% ל