םיירוזיא םילעפמ םוכיס 1999


םיירוזיאה םילעפמה לש תוצובקה 11 לש םינותנ

םידבוע רפסמ ינוילמ ןוידפ כ"הס
ח"ש
יפלא תוליעפ ףקיה
תונוט
םילעפמ רפסמ לעפמה גוס
19981998 1999 1998 1999 1998

1,115 1,124 1,345 1,209 4 תבורעת ינוכמ
1,049 1,009 146 165 6 תוטחשמ
248 226 61 56 10 ודקובא - קוושו ןוימ
םירמתו וגנמו
139 166 111 116 6 םירישנ - קוושו ןוימ
םירדהו תוננב
198 228 163 147 3 דא"ופת תונחת
26 23 163 163 6 רורק יתב
30 31 73 147 6 תוטפנמ
0 לופיטל םיפסונ םילעפמ
36 50 36 18 5 תיאלקח תרצותב
198 49 4 דוביעל םיפסונ םילעפמ
ינשמ
440 568 תונוש
4,624 4,343 3,479 3,474 50 כ " ה ס
114 97 תועקשה

.ח"ש דראלימ 3.5-כ םיירוזאה םילעפמה לש תוסנכהה
תוטחשמב 30% ו תבורעת ינוכמב 32%



חותיפ ירוזא יפל 1999 - ב תיצוביקה הישעתה ינייפאמ



ץראה זכרמחותפ ירוזא
הישעתה לש תוליעפהמ 65%
חותיפ ירוזאב םה תיצובקה
םילודג ץראה זכרמב םילעפמה
ירוזאב אוציה אועיש .רתוי
תמר ןכו רתוי הובג חותיפה
.תוריכמל סחיב תועקשהה
104 252םילעפמ רפסמ
35% 65% תוריכמה תוגלפתה
34% 66% םידבועה תוגלפתה
47,777 36,736 (חש יפלא) עצוממ לעפמל תוריכמ
114 91 עצוממ לעפמל םידבוע רפסמ
41% 47% % תוריכמהמ אוציה
2,584 2,059 (ח"ש) הדובע םויל תוריכמ
38% 36%תוריכמהמ % כ ףסומ ךרע
981 744 (ח"ש) הדובע םויל ףסומ ךרע
5.0% 6.0%תוריכמהמ % כ תועקשה