תועקשהו םיסכנ

תועקשהה ףקיהב הנשב 10% כ לש הילע תמגמ שי תונורחאה םייתנשב

*(ח"ש ינוילמ) 1999 תנשב תועקשהו תחפ, םיעובק םיסכנ

99 תועקשה99 תחפםיעובק םיסכנ
99 תליחת
ףנעה
328 237 1,612 ימוגו הקיטסלפ
101 100 1,004 תונוכמו תכתמ
88 84 823 ןוזמ
23 39 173 ןינב ירמחו םיבצחמ
45 28 259 רועו ליטסקט
27 19 172 הקינורטקלאו למשח
31 32 266 ןוטרקו רינ סופד
8 15 76 םיטיהרו ץע
37 23 146 םילקימיכו האופר
16 8 79 תיכוכזו הקיטפוא
5 7 26 תונמאו יונ
9 הישעת יתורש
718 592 4,636 כ"הס
9.7%2.7%2.6%98מ יונישה
.ח"ש דראילמ 4.6-כ 1998 ףוסל םיעובקה םיסכנה לש ינזאמה ךרעה
.תחפהמ 20%-כב תוהובג ויה 1999ב תועקשהה
ל"וחב תוליעפ אלל *

תועקשהו םיסכנ ידדמ

סחי
רוזחמ 99
םיסכנל
סחי
דבוע/םיסכנ
ח"ש יפלא
סחי
תחפ/תועקשה
ףנעה

3.01 175 1.38 ימוגו הקיטסלפ
2.22 175 1.01 תונוכמו תכתמ
2.59 233 1.05 ןוזמ
4.17 226 0.58 ןינב ירמחו םיבצחמ
2.85 130 1.61 רועו ליטסקט
3.42 104 1.42 הקינורטקלאו למשח
2.27 183 0.98 ןוטרקו רינ סופד
7.30 59 0.55 םיטיהרו ץע
3.76 169 1.63 םילקימיכו האופר
1.50 110 1.90 תיכוכזו הקיטפוא
6.05 68 0.73 תונמאו יונ
2.02 166 1.21 כ"הס
יפנעה םיטלוב . ח"ש ףלא 166 ב םימכתסמ 1999 תנשב דבועל םיסכנ
.תיסחי הובג דבועל םיסכנ לש סחיה ,םהבש םיבצחמו ןוזמ