םייפנע םידדמ - תיצוביקה הישעת


תועקשה
דבועל
תוריכמ
דבועל
ח"ש יפלא

489 תיצובקה הישעתב דבועל תוריכמה
10% ב ךומנ 1998 ל המודב ח"ש ףלא
.תילארשיה הישעתל סחיב
םינשב ח"ש ףלא 26 כ דבועל העקשהה
.תילארשיה הישעתהמ תיצחמכ ,99-98
1999199819971996199519991998ףנעה
36 28 26 37 49 537 521 ימוגו הקיטסלפ
18 16 12 13 17 368 368 תונוכמו תכתמ
25 28 13 11 9 654 640 ןוזמ
914 843 ןינב ירמחו םיבצחמ
348 393 רועו ליטסקט
479 500 הקינורטקלאו למשח
567 553 ןוטרקו רינ סופד
230 190 םיטיהרו ץע
584 592 םילקימיכו האופר
229 235 תיכוכזו הקיטפוא
347 359 תונמאו יונ
540 555 הישעת יתורש
26 24 23 28 42 489 484 תיצוביקה הישעתה כ"הס
49 43 42 49 50 547 523 תילארשיה הישעתה כ"הס(םיפנע יפל) םידבועה ללכמ םיריכשה זוחא - תיצוביקה הישעתה

1999 1998 1997 1996 1995ףנעה
רועשב לודיגה תמגמ
- ב הרצענ םיריכשה
םידבועהמ 63% .1999
.םיריכש םה
61.2% 61.2% 57.3% 56.1% 45.1% ימוגו הקיטסלפ
62.9% 63.0% 64.5% 48.3% 54.7% תונוכמו תכתמ
64.5% 62.5% 57.9% 52.7% 53.3% ןוזמ
71.3% 73.2% 76.8% 69.1% 67.2% ןינב ירמחו םיבצחמ
67.7% 72.0% 73.0% 74.4% 62.4% רועו ליטסקט
56.8% 53.5% 51.8% 49.4% 45.6% הקינורטקלאו למשח
69.2% 68.7% 69.5% 59.9% 41.0% ןוטרקו רינ סופד
61.0% 63.6% 63.0% 74.6% 86.9% םיטיהרו ץע
56.8% 54.6% 51.5% 43.5% 58.8% םילקימיכו האופר
61.0% 57.9% 53.3% 65.8% 33.8% תיכוכזו הקיטפוא
60.5% 62.0% 54.0% 42.8% 27.5% תונמאו יונ
47.3% 45.2% 42.2% 38.3% 49.1% הישעת יתורש
62.6% 62.0% 60.1% 56.4% 51.8% םילעפמה כ"הס