םידבועו הדובע


52% - ב םידבועה רפסמ הלע ןורחאה רושעב


.63% - כ ופוס תארקלו םיריכש ויה םידבועהמ 35% קר רושעה תליחתב
םיריכש אוה תיצוביקה הישעתב םידבועב לודיגה לכ


.ןוזמב 13% ו תכתמב 21% ,קיטסלפב 33% : םיפנעב הדובעה תוגלפתה

ח"שב ריכש הדובע םוי תולע
ריכש הדובע םויל תעצוממה תולעה
האוושהב 2% לש לודיג .ח"ש 366
.1998 ל
יפנעב איה תיסחי ההובגה תולעה
רבדה .האופרו ,ןינבו םיבצחמ ,תכתמ
.ריכשה םדאה חכ בכרהב רושק
19991998199719961995ףנעה
379 358 347 349 340 ימוגו הקיטסלפ
435 403 390 382 315 תונוכמו תכתמ
311 353 399 321 312 ןוזמ
496 477 395 386 366 ןינב ירמחו םיבצחמ
292 263 250 232 271 רועו ליטסקט
300 317 323 321 369 הקינורטקלאו למשח
364 387 387 330 ןוטרקו רינ סופד
286 226 265 352 םיטיהרו ץע
461 447 519 510 םילקימיכו האופר
259 257 252 239 תיכוכזו הקיטפוא
185 196 181 221 תונמאו יונ
304 296 307 298 317 הישעת יתורש
366 359 361 323 347 כ"הס


1998 1999- םינשב םיפנע יפל םידבועה רפסמב יוניש
,3.8%ב לדג םידבועה רפסמ
-ןוזמ:לודיגב םיטלוב םיפנע
18% - רועו ליטסכט ,6%
12% - תונמואו יונ
יונישה זוחא19991998ףנעה
1.4% 9,210 9,086 ימוגו הקיטסלפ
1.4% 5,741 5,659 תונוכמו תכתמ
6.4% 3,533 3,321 ןוזמ
-9.4% 769 848 ןינב ירמחו םיבצחמ
17.7% 1,990 1,691 רועו ליטסקט
8.8% 1,658 1,523 הקינורטקלאו למשח
2.7% 1,452 1,414 ןוטרקו רינ סופד
-0.9% 1,270 1,282 םיטיהרו ץע
6.1% 861 811 םילקימיכו האופר
18.8% 720 606 תיכוכזו הקיטפוא
11.9% 380 340 תונמאו יונ
2.9% 268 261 הישעת יתורש
3.8% 27,853 26,843 םילעפמה כ"הס
םייפנע םידדמ - תיצוביקה הישעת
תיצובקה הישעתב דבועל תוריכמה
ךומנ 1998 ל המודב ח"ש ףלא 489
.תילארשיה הישעתל סחיב 10% - ב
םינשב ח"ש ףלא 26 כ דבועל העקשהה
.תילארשיה הישעתהמ תיצחמכ ,99-98
תועקשה
דבועל
תוריכמ
דבועל
ח"ש יפלא

1999199819971996199519991998ףנעה
36 28 26 37 49 537 521 ימוגו הקיטסלפ
18 16 12 13 17 368 368 תונוכמו תכתמ
25 28 13 11 9 654 640 ןוזמ
914 843 ןינב ירמחו םיבצחמ
348 393 רועו ליטסקט
479 500 הקינורטקלאו למשח
567 553 ןוטרקו רינ סופד
230 190 םיטיהרו ץע
584 592 םילקימיכו האופר
229 235 תיכוכזו הקיטפוא
347 359 תונמאו יונ
540 555 הישעת יתורש
26 24 23 28 42 489 484 תיצוביקה הישעתה כ"הס
49 43 42 49 50 547 523 תילארשיה הישעתה כ"הס


(םיפנע יפל) םידבועה ללכמ םיריכשה זוחא - תיצוביקה הישעתה
רועשב לודיגה תמגמ
- ב הרצענ םיריכשה
םידבועהמ 63% .1999
.םיריכש םה
199919981997 19961995ףנעה
61.2% 61.2% 57.3% 56.1% 45.1% ימוגו הקיטסלפ
62.9% 63.0% 64.5% 48.3% 54.7% תונוכמו תכתמ
64.5% 62.5% 57.9% 52.7% 53.3% ןוזמ
71.3% 73.2% 76.8% 69.1% 67.2% ןינב ירמחו םיבצחמ
67.7% 72.0% 73.0% 74.4% 62.4% רועו ליטסקט
56.8% 53.5% 51.8% 49.4% 45.6% הקינורטקלאו למשח
69.2% 68.7% 69.5% 59.9% 41.0% ןוטרקו רינ סופד
61.0% 63.6% 63.0% 74.6% 86.9% םיטיהרו ץע
56.8% 54.6% 51.5% 43.5% 58.8% םילקימיכו האופר
61.0% 57.9% 53.3% 65.8% 33.8% תיכוכזו הקיטפוא
60.5% 62.0% 54.0% 42.8% 27.5% תונמאו יונ
47.3% 45.2% 42.2% 38.3% 49.1% הישעת יתורש
62.6% 62.0% 60.1% 56.4% 51.8% םילעפמה כ"הס