1999-1995 תוריכמה כ"הס ךותמ אוציה רועיש
הישעתה לש לודגה אוציה ףנע
,הקיטסלפה אוה תיצובקה
.אוציל ןה תוריכמהמ 46% כ
רתוי םינטקה םיפנעה ןיבמ
יפנעב הובגה אוצה רועיש טלוב
.תונמואו הקיטפא,ליטסכטה
1999 1998 199719961995 ףנעה
45.9% 43.8% 46.1% 43.1% 45.0% ימוגו הקיטסלפ
34.4% 34.9% 29.4% 28.6% 29.6% תונוכמו תכתמ
35.6% 35.0% 38.3% 39.9% 37.3% ןוזמ
6.8% 7.0% 5.0% 4.1% 4.5% ןינב ירמחו םיבצחמ
48.4% 43.1% 37.1% 36.4% 37.4% רועו ליטסקט
33.5% 37.1% 43.4% 38.0% 40.5% הקינורטקלאו למשח
12.5% 10.6% 13.5% 14.9% 13.5% ןוטרקו רינ סופד
11.0% 9.4% 5.1% 6.0% 6.0% םיטיהרו ץע
40.3% 42.2% 38.3% 36.3% 38.0% םילקימיכו האופר
45.8% 42.8% 62.8% 69.2% 63.3% תיכוכזו הקיטפוא
85.6% 86.6% 70.8% 62.6% 85.2% תונמאו יונ
0.3% 0.4% 0.5% 0.1% 0.6% הישעת יתורש
37.0% 36.0% 35.8% 34.6% 34.9% רישי אוצי כ"הס
41.2% 40.2% 38.2% 36.9%37.2%ללוכ אוצי כ"הס
ל"וח תוליעפ

1998 תנשל סחיב 1999 ,םיפנע יפל ,תוריכמב יונישה ירועש
3% ב ולע ימוקמה קושב תוריכמה
. 7.6% ב אוציהו,
ףנעה תוריכמב לודיגה טלב 1999 תנשב
.ימוקמהו אוציה קושב ןוזמה
תוריכמ כ"הס תוליעפ ללוכ אוצי
לוחב
ימוקמ קוש ףנעה
4.2% 7.6% 0.4% ימוגו הקיטסלפ
2.1% 2.7% 1.8% תונוכמו תכתמ
9.2% 12.5% 7.4% ןוזמ
-1.8% -4.9% -1.5% ןינב ירמחו םיבצחמ
4.3% 17.4% -5.5% רועו ליטסקט
4.2% -5.7% 10.1% הקינורטקלאו למשח
5.3% 24.3% 3.0% ןוטרקו רינ סופד
20.2% 40.6% 18.1% םיטיהרו ץע
4.7% -0.2% 8.2% םילקימיכו האופר
15.8% 23.9% 9.7% תיכוכזו הקיטפוא
8.1% 6.8% 16.3% תונמאו יונ
0.2% -33.7% 0.4% הישעת יתורש
4.9% 7.6% 3.0% כ"הס

תוריכמ ףקיה יפל 1999-ל 1998 ןיב םידדמב יונישה רועש
תויחוורבו תוליעפב הילע
תטלובו,לדוגה תוצובק לכב
.םילודגה םילעפמב
ץוביקל ףסומ ךרע ילעפמ ףסומ ךרעתוריכמלעפמל תוריכמ ףקיה
5.0% 7.4% 3.2% ח"ש ןוילימ 30 דע
6.0% 6.8% 4.8% 100 דע ןוילמ 30מ
ח"ש ןוילמ
6.7% 4.8% 6.3% ח"ש ןוילמ 100 ל לעמ
5.8% 5.8% 4.9%כ"הס