תיצוביקה הישעתה - אוציו תוריכמ

1999 םיפנע יפל םינותנ זוכר - תיצוביקה הישעתה
ח"ש ינוילמ תוריכמה תוגלפתה

תוריכמ כ"הס לוחב תוליעפ** רישי אוצי ימוקמ קוש ףנעה
.שדחמ ובשוח תומדוקה םינשה ינותנ *
םהב תוחולה לכל הנוכנ וז הרעה
תומדוק םינש לש םינותנ םיעפומ
ןדמוא **

התלע ימוקמה קושב תוליעפה
אוציה ,3.0% ב הנורחא הנשב
םיילקש םיחנומב) הלע רישיה
שי ףסונב . 7.8%ב (םיילאר
ל"וחב תוליעפ תיצובקה הישעתל
.ח"ש ןוילמ 600-כ לש ףקיהב
5,450 500 2,501 2,449 ימוגו הקיטסלפ
2,165 50 745 1,370 תונוכמו תכתמ
2,361 50 841 1,470 ןוזמ
703 48 655 ןינב ירמחו םיבצחמ
693 336 357 רועו ליטסקט
794 266 528 הקינורטקלאו למשח
823 103 720 ןוטרקו רינ סופד
292 32 260 םיטיהרו ץע
503 203 300 םילקימיכו האופר
165 76 90 תיכוכזו הקיטפוא
132 113 19 תונמאו יונ
145 0 145 הישעת יתורש
14,226 600 5,264 8,362 םיצובקב םילעפמ כ"הס
13,568 570 4,881 8,117 * תמדוק הנש ה"ס
4.9% 5.3% 7.8% 3.0% יונשה זוחא


100 דע 20 מ םילעפמהמ 10% : ח"ש ןוילימ 100 לעמ : תוריכמה תוגלפתה
םילעפמהמ 49%: ח"ש ןוילימ 20 דע םילעפמהמ 41% : ח"ש ןוילימ


רוציב םיקסוע םילעפמהמ 79%
30% : רלוד ןוילימ 2 - 10 םיאציימה םילעפמהמ 12%: רלוד ןוילימ 10 לעמ : תוגלפתה
םיאציימה םילעפמהמ םיאציימה םילעפמהמ 57% : רלוד ןוילימ 20 דע


:םיפנע השולשב רקיעב תזכורמ תיצוביקה הישעתהת
.17% ןוזמ ,15% תכתמ ,1999 - ב תוריכמהמ 38% הווהמ הקיטסלפה


:םיישארה םיפנעה יפל 1999 - ב אוציה תוגלפתה
.16% ןוזמ ,14% תכתמ ,48% הקיטסלפ<


.67%ב םהתוריכמ תא םינש עבראב ולידגה םילעפמהמ שילש
.11% - כ לש לודיג םילעפמהמ שילשב
.24% -ב תוריכמה ודרי םילעפמהמ שילשב
.16% - ב תוריכמב הלא םינשב התלע תיצובקה הישעתה ללכ


.ח"ש דראילימ 14.2 - ל 9.7 - מ תיצוביקה הישעתה תוריכמ ולע ןורחאה רושעב
.אוציב אוה לודיגהמ 60% - כ1993 - מ לחה 41% - כ לש המרל 1999 - ב הלע תוריכמה ךותמ אוציה רועיש
.אוציה רועשב היע לש תכשמנ המגמ שי

1999-1995 תוריכמה כ"הס ךותמ אוציה רועיש

1999 1998 199719961995 ףנעה
הישעתה לש לודגה אוציה ףנע
,הקיטסלפה אוה תיצובקה
.אוציל ןה תוריכמהמ 46% כ
רתוי םינטקה םיפנעה ןיבמ
יפנעב הובגה אוצה רועיש טלוב
.תונמואו הקיטפא,ליטסכטה
45.9% 43.8% 46.1% 43.1% 45.0% ימוגו הקיטסלפ
34.4% 34.9% 29.4% 28.6% 29.6% תונוכמו תכתמ
35.6% 35.0% 38.3% 39.9% 37.3% ןוזמ
6.8% 7.0% 5.0% 4.1% 4.5% ןינב ירמחו םיבצחמ
48.4% 43.1% 37.1% 36.4% 37.4% רועו ליטסקט
33.5% 37.1% 43.4% 38.0% 40.5% הקינורטקלאו למשח
12.5% 10.6% 13.5% 14.9% 13.5% ןוטרקו רינ סופד
11.0% 9.4% 5.1% 6.0% 6.0% םיטיהרו ץע
40.3% 42.2% 38.3% 36.3% 38.0% םילקימיכו האופר
45.8% 42.8% 62.8% 69.2% 63.3% תיכוכזו הקיטפוא
85.6% 86.6% 70.8% 62.6% 85.2% תונמאו יונ
0.3% 0.4% 0.5% 0.1% 0.6% הישעת יתורש
37.0% 36.0% 35.8% 34.6%34.9% רישי אוצי כ"הס
41.2% 40.2% 38.2% 36.9%37.2%ללוכ אוצי כ"הס
ל"וח תוליעפ


1998 תנשל סחיב 1999 ,םיפנע יפל ,תוריכמב יונישה ירועש

תוריכמ כ"הסתוליעפ ללוכ אוצי
לוחב
ימוקמ קושףנעה
3% ב ולע ימוקמה קושב תוריכמה
. 7.6% ב אוציהו
תוריכמב לודיגה טלב 1999 תנשב
.ימוקמהו אוציה קושב ןוזמה ףנעה
4.2% 7.6% 0.4% ימוגו הקיטסלפ
2.1% 2.7% 1.8% תונוכמו תכתמ
9.2% 12.5% 7.4% ןוזמ
-1.8% -4.9% -1.5% ןינב ירמחו םיבצחמ
4.3% 17.4% -5.5% רועו ליטסקט
4.2% -5.7% 10.1% הקינורטקלאו למשח
5.3% 24.3% 3.0% ןוטרקו רינ סופד
20.2% 40.6% 18.1% םיטיהרו ץע
4.7% -0.2% 8.2% םילקימיכו האופר
15.8% 23.9% 9.7% תיכוכזו הקיטפוא
8.1% 6.8% 16.3% תונמאו יונ
0.2% -33.7% 0.4% הישעת יתורש
4.9% 7.6% 3.0% כ"הס


תוריכמ ףקיה יפל 1999-ל 1998 ןיב םידדמב יונישה רועש

ץוביקל ףסומ ךרע ילעפמ ףסומ ךרעתוריכמלעפמל תוריכמ ףקיה
תוצובק לכב תויחוורבו תוליעפב הילע
.םילודגה םילעפמב תטלובו,לדוגה
5.0% 7.4% 3.2% ח"ש ןוילימ 30 דע
6.0% 6.8% 4.8% 100 דע ןוילמ 30מ
ח"ש ןוילמ
6.7% 4.8% 6.3% ח"ש ןוילמ 100 ל לעמ
5.8% 5.8% 4.9%כ"הס