דוגיאה תורשב םיצעויו םיליעפ םילהנמ

םילהנמ תצעומ
תיצובקה היישעתה דוגא ר"וי קירסמ רפכ דסמ ארויג
תיצוביקה הישעתה דוגיא ל"כנמ תורוד שירב דדוע
יצראה ץוביקה לש ילכלכ םאתמ יכדרמ די ריבד ירבא
ם"קתה לש ילכלכ זכר תודג ןהכ רפע
ם"קת קשמ תדעו זכר רליש 'בק ריאמ רינ
יתדה ץובקה ןרק להנמ ביצנה ןיע רוצ הידידי

דעס לפר הינתמ


הלהנה
תיצובקה היישעתה דוגיא ר"וי קירסמ רפכ דסמ ארויג
תיצוביקה הישעתה דוגא ל"כנמ תורוד שירב דדוע
ןויע ימיו תויומלתשה שעג ןמכוב ינור
(ינוגרא-ילוהינ ץועייל תווצה) .ת.נ.א זכרמ תרמש ןלוג הרפא
תויגולונכט תוממח ,םילוע םינעדמ תטילק ערז תיב רנייו ןויצ ןב
םיטקיורפו פ"ומ ,יגולונכט ףגא דחואמ דורח ןיע זול לאינד
םינטק םיקסעו תויומזי 'א הינגד יננג דדוע
אוציה ןוכמ ןורשה רמשמ יתירק קחצי
אוצי ,םירשואמ םילעתמ רגינג טילבנור יבג
ןוה יסויגו תויופתוש רליש 'בק סוארק לכימ
ףיקשמ - רוביצ יסחיו תורבוד
דיסח ינור


(ינוגרא - ילוהינה תווצה) .ת.נ.א יליעפ
ינוגרא ץועי רימש תרפא ללה
תויומלתשה שעג ןמכוב ינור
תויומלתשה השימחה הלעמ קבניש תירונ
ISO ,תוכיא תחטבא ןגועה ןלוג לואש
ISO ,תוכיא תחטבא םירוצ ןיע זייר רימע
א"כ תרשכה ,ינוגרא ץועי דוד רינ ימרכ הרש
ינוגרא ץועי הדש יבאשמ ץרפ באז


דוגאל םיצעוי
ילכלכ ץעוי
לטנזור דג
הדובע יסחי תצעוי
ןלוג רמת ד"וע
יטפשמ ץעוי
שולש יסוי ד"וע
ח"ורו תונובשח תרוקיב
עשוהי םיסינ ח"ור
םיפיקע םיסימו סכמ
גרבנירג דוד
רוביצ יסחיו תורבוד
דיסח ינור