1999 -ב תיצוביקה היישעתה
שירב דדוע / תומגמהו םינותנה תיצמת

תיצוביקה היישעתה לש םייסיסב םינייפאמ .א

60 -כ םהב םיירוזא םידיגאת 11 דועו םיצוביקב םילעפמ 356 .1
.תויקסע תודיחי

דראילימ 14.2 םהמ ,ח"ש דראילימ 17.7 לש ללוכ תוריכמ ףקיה .2
.םיירוזאה םילעפמב 3.5 -ו םיצובקב ח"ש

םיצובקב םילעפמה לש תוריכמה ךותמ :םיקווש יפל תוליעפ תקולח .3
דראילימ 0.6 -כו רישי אוצי 5.3 ,ימוקמה קושב ח"ש דראילימ 8.4
.תוריכמהמ 41% םיווהמ ל"וחב תוליעפ ח"ש

.םיצובקב םילעפמב ףלא 28 םהמ ,םידבוע ףלא 32.5 -כ .4

718 -ב תועקשה .ח"ש דראילימ 4.6 :(ינזאמ) םיעובק םיסכנ ףקיה .5
.ח"ש ןוילימ 1999:

:םיירקיע םיפנע השולש ;יפנע הנבמ .6
.םידבועהמ 33% ,אוציהמ 48% ,תוריכמהמ 38% :הקיטסלפ
.םידבועהמ 13% ,אוציהמ 16% ,תוריכמהמ 17% :ןוזמ
.םידבועהמ 20% ,אוציהמ 14% ,תוריכמהמ 15% :תכתמ

100 -מ רתוי 1999 -ב ורכמ םילעפמהמ 10% :לדוג יפל תוגלפתה .7
.ח"ש ןוילימ 20-100 לש חווטב ורכמ םילעפמהמ 41% ,ח"ש ןוילימ
.םינטק םילעפמב ראשהו

104 ,הירפירפ ירוזאב םילעפמ 252 :לארשיב יפרגואיג רוזיפ .8
.ץראה זכרמב םילעפמ
91 וב םידבוע ,ח"ש ןוילמ 37 קוושמ חותיפה ירוזאב עצוממה לעפמה
.אוציל ויתוריכממ 47% -ו שיא
קרו םידבוע 114 ,ח"ש ןוילמ 48 אוה תוריכמה עצוממ ץראה זכרמב
.אוצי 41%

.םיריכש ראשהו םיצובקה ירבח םה םידבועהמ 37% -כ .9

8.4% הווהמ ,םיירוזאה םילעפמה ללוכ ,תיצוביקה היישעתה .10
7.7% -ו (םיירוזאה םילעפמה אלל 6.8%) תילארשיה היישעתה תוריכממ
.אוציהמ

(תילארשיה היישעתל האוושהב םג) ;1999 -ב תוירקיע תויוחתפתה .ב

.תילארשיה היישעתה לכב 3.7% תמועל 4.9% -ב ולע תוריכמה .11

4.1% -ב אוציהו 3.0% -ב תילאיר התלע ימוקמה קושב תוליעפה .12
.5.2% -ב הלע ילארשיה אוציה .(תירלוד)

היישעתב 0.9% לש הדירי תמועל 3.8% -ב לדג םידבועה רפסמ .13
.תילארשיה

.תילארשיה היישעתב 13.7% לומ 9.7% -ב ולע תועקשהה .14

.דבועל ח"ש ףלא 489 -ל 484 -מ ;1% -ב ולע דבועל תוריכמה .15
547 -ל 523 -מ ;רתוי תרכינ תולעייתה התייה תילארשיה היישעתב
.ח"ש ףלא
.ח"ש ףלא 26 -ל ףלא 24 -מ הילע :דבועל תועקשה .16
.ח"ש ףלא 49 -ל 43 -מ לודיג תילארשיה היישעתב

3.8% -ב לדג םיריכשה רפסמ ,2% -כב תילאיר הלע עצוממה רכשה .17
.6% -כב התלע הריכשה הדובעה תולע ךסו

1999 -ב תויקסע תואצות .ג

םילעפמב רקיעב תויקסעה תואצותב יפרצמ רופיש לש הינש הנש וז .18
.עבטמה ירעשבו ימוקמה קושב םישקמה םיאנתה תורמל תאז ,םילודגה

תואצוהב 11% לש הילע התייה .5.8% -ב הלע ילעפמה ףסומה ךרעה .19
.להנמו קוויש

11% -כ 1999 -ב הווהמ אוהו 7.6% -ב לדג ילועפתה חוורה .20
.תוריכמהמ

:תיפנעה המרב תויקסע תואצות .21
חוורב 8.4% לשו תוריכמב 4.2% לש לודיג – הקיטסלפ
.ילועפתה
.ילועפתה חוורב 1.1%+ ;תוריכמב 2.1%+ - תכתמ
תוריכמב 9.2% ;החימצה ירועישב וז הנשב ליבומ ףנע – ןוזמ
.ילועפתה חוורב 19.4% -ו

.1999 רבמצדל םימיאתמ תרבוחב םינותנה לכ 