דסמ ארויג / ר"ויה רבד

לח ,דואמ יטיא בצקב קשמב תיתיישעתה הקופתה החמצ 1999 תנשב
,םיפנעה לש יסחיה םקלחב יוניש ךות ,אוציה בצקב םישרמ לודיג
אטבתמה ,הישעתב ינבמה יונישה ךילהת שלחנו תועקשהב לודיגה ץאוה
הדובעו ןוה יריתע םילעפמ תושלחהו היגולונכטהו עדיה יפנע תחימצב
.הלוז

שדחה לשממה תא התווילש ,החימצל רבעמו ןותימהמ האיציה תשוחת
.לחוימה ינידמה יונישה החדנש רחאל התמאתה אל ,וכרד תליחתב

בורבו ,םהיתואצות תא 1999 תנשב ורפיש תיצוביקה הישעתה ילעפמ
.ץראב הישעתה תואצותל רבעמ םג םידדמה

לע 4.9% -כ םיווהמה ח"ש ןוילמ 618 -כ לש תוסנכהב לודיג .א
.– 7.6% אוציב היה לודיגה רקיע רשאכ ,1998 תנשב תוסנכה

.5.8% -כב ףסומה ךרעב לודיגו תויונקה תומושתב יסחי ןוטיק .ב


,הדובעה תולעב 2% לש תורקיתהו ,םידבועה רפסמב 3.8% לש לודיג .ג
.ח"ש ןוילימ 150 -כב האצוהה כ"הס תא ולידגה

.ח"ש ןוילמ 130 -כב ילועפת חוורב לודיג .ד


האוושהב 9.7% -כ לש תפסות ,ח"ש ןוילמ 718 לש ףקיהב תועקשה .ה
.98 תנשל

ןיב רעפה םלוא ,םייצוביקה םילעפמה ללכ לש עצוממ םה הלא םינותנ
.לדגו ךלוה םישלחנהו םינטקה ןיבל ,םייחוורהו םיחמוצה םילעפמה

תנשב הרק אל ,החימצה תליחתו ןותימהמ האיצי לש ,יופצה יונישה
.קשמה לש ןותימה יאנתב לועפל וכישמה םילעפמב לש םבורו ,99

יאנת תא ופירחה ,היצזולבולגה תועפשהו ,ילארשיה קשמה לש הפישחה
םניא ,יזיפה רוציה ףקיה תא םילידגמש םיבר םילעפמו ,תורחתה
.אובי ירצומו תורוחס םע תורחתב דואמ םישקתמו ,תוסנכהב םילוע

תורחתה רשוכו תויחוורה רופיש ,תכשמתמ תולעייתהל חרכהב הרכהה
המשוי אל םידחאבו ,םילעפמה לכב הנבוה אל ןיידע תודרשיהל יאנתכ
.המיאתמ תיקסע תוגהנתהל

,ןוירפה רופישב ,תקסופ יתלב תולעייתהב הנתומ תויחוורב רופיש
.תורחתה רשוכ קוזיחבו ,יעוצקמ לוהינב

תמדקה ,תונשדחו המזוי ,רוצי יכילהת רופיש ,םישדח םירצומ חותיפל
החלצהל רתויב הבושח המורת ,םיקוושב ךשמתמ ןורתי תריציו םירחתמה
.הישעתב

המיאתמ הנכה ,קושה יאנתו םייגולונכטה םייונישה רחא דימתמ בקעמ
תא הריבגמ ,ןוכנה יותיעב הנובנ המזויו ,םייוזחה םייונישל
.תוליעפה םודיקל תויונמדזה לוצינל יוכיסה

רופישו רוציה תלדגהל יוכיסהו ,םירצומה בורב יוור ימוקמה קושה
.אוציה תויורשפא לוצינב אצמנ ,תויחוורה

תורחתה רשוכ תרבגהו םילעפמה קוזיח ,םיקסעה םלוע לכל המודב
םיפתוש תסנכהו םיגוזימ תריצי בייחמ ,םלועבו ץראב ,םהלש
.םייגטרטסא

ןוחטב רתי ןתמו ,לפש תפוקת לע רבגתהל םתלוכי ,םילעפמה לש םנסוח
.םילעפמב ,ליזנ ,ימצע ןוה תריצי בייחמ ,םילעבל

יכרעמב תועקשהו ,ןונכת ,המיאתמ הנכה תבייחמ ,תוליעפה תבחרה
,בורקה ןמזב היופצ החימצה תצאהו ןותימהמ האיציה .קוושו רוצי
לצננו ,רתוי םינכומ וז הפוקתל סנכנ ,תושרדנה תולועפה תא השענ
.םילעפמה םודיקל הבוט רתויה ךרדב התוא