לומ תיצוביקה הישעתה
תילארשיה הישעתה

1999 תילארשיה הישעתה

רפסמ
םידבוע
תועקשה
(םילקש ינוילימ)
ינוילמב- אוצי
םיפטוש רלוד
תוריכמ
(םילקש ינוילימ)

20,766 1,090 1,032 10,884 ימוגו הקיטסלפ
74,728 2,300 2,101 31,955 תונוכמו תכתמ
55,810 1,408 481 36,513 ןוזמ
5,942 351 417 4,512 ןינב ירמחו םיבצחמ
40,437 1,051 1,139 12,845 רועו ליטסקט
71,715 9,052 6,497 44,833 הקינורטקלאו למשח
34,199 491 157 15,102 ןוטרקו רינ סופד
19,724 180 40 5,906 םיטיהרו ץע
23,730 1,539 3,136 28,544 םילקימיכו האופר
37,606 1,490 1,381 19,211 תונוש
384,658 18,954 16,381 210,305 כ"הס
-0.9% 13.7% 5.2% 3.7% 98-ל סחיב יונישה
לודיגה (תיצוביקה הישעתב 4.9% תמועל) 3.7% ב תוריכמב הלדג תילארשיה הישעתה
תועקשהה(תיצובקה הישיעתה לש אוציב 4.1% לומ) 5.2% היה םיפטוש םירלודב אוציב
לש לודיגל האוושהב 1% - ב רדי םידבועה רפסמו, 10% לש לודיג לומ 13.7% ב ולדג
.תיצוביקה הישעתב 3.8%תוריכמ
. תילארשיה הישעתהמ 8.4% תיצובקה הישעתה התווה 1999 ב
. 16% םיבצחמו , ףנעהמ 50% ויה הקיטסלפה ילעפמ


םייצובקה םילעפמה תועצמאב אוה ילארשיה אוציהמ 7.7%
42% ןוזמבו ףנעהמ 58% הקיטסלפב


תילארשיה הישעתב תועקשההמ 4.4% תוזכורמ תיצובקה הישעתב
תוריכמב יסחיה הקלחמ תוחפ


תיצובקה הישעתב םה לארשיב הישעתה ידבועמ 8.4%
תוריכמב יסחיה קלחל המוד רועיש


,תוריכמב יסחיה הקלח לע תרמוש תיצובקה הישעתה ןורחאה רושעב
םיקסעומב הלקשמב הלועו תועקשהבו יתישעתה אוציב הלקשמב תדרוי


תוהובג ויה תיצובקה הישעתב דבועל תוריכמה רושעה תליחתב
.ךופה בצמה רושעה ףוסבו ילארשיה עצוממהמ
תיצוביקו הישעתה לש יפנעה הנבמב רושק רבדה


ןיב דבועל תועקשהב רעפה לדגו ךלוה (םדוקה רושעל דוגינב) 90 ה תונש ךלהמב
. םיפרג האלהו ןאכמ יפנעה הנבמב רושק רבדה ןאכ םג .תיצובקל תילארשיה הישעתה


הישעתה לשו 47% ב תיצובקה הישעתה לש תוריכמה ולע ןורחאה רושעב
.42% ב תילארשיה


ןורחאה רושעב 133% ב הלע תילארשיה הישעתב אוציה
.תיצובקה הישעתב דבלב 99% תמועל


ןהו תילארשיה הישעתב ןה םינשה ןיב תועקשהב תונוש שי רושעה ךלהמב
הובג תילארשיה הישעתב תועקשהב לודיגה בצק תונורחאה םינשב .תיצובקב
.תיצובקה הישעתהמ רתוי


21% תמועל 51%ב םיקסעומה רפסמ הלע הצובקה הישעתב
תילארשיה הישעתב דבלב