תיצוביקה הישעתה - םייללכ םינותנ

1999 םיפנע יפל םינותנ זוכר - תיצוביקה הישעתה

רפסמ
םילעפמ
רפסמ
םידבוע
תועקשה
(ח"ש ינוילימ)
אוצי
םיפטוש רלוד ינוילמ
תוריכמ ה"ס
(ח"ש ינוילימ)
ףנעה
80 9,210 328 596 5,450 ימוגו הקיטסלפ
72 5,741 101 178 2,165 תונוכמו תכתמ
33 3,533 88 201 2,361 ןוזמ
18 769 23 11 703 ןינב ירמחו םיבצחמ
27 1,990 45 80 693 רועו ליטסקט
29 1,658 27 64 794 הקינורטקלאו למשח
20 1,452 31 25 823 ןוטרקו רינ סופד
19 1,270 8 8 292 םיטיהרו ץע
18 861 37 48 503 םילקימיכו האופר
9 720 16 18 165 תיכוכזו הקיטפוא
12 380 5 27 132 תונמאו יונ
19 268 9 0 145 הישעת יתורש
356 27,853 718 1,255 14,226 םיצובקב םילעפמ כ"הס

26,843 655 1,205 13,568 תמדוק הנש ה"ס

3.8% 9.7% 4.1% 4.9% * יונשה זוחא
11 4,624 114 3,479 םיירוזיא םילעפמ

32,477 832 1,255 17,705 תיצוביקה הישעתה כ"הס

דבלב םיצוביקב םילעפמה כ"הסל סחיתמ תמדוקה הנשל סחיב יונישה (*)

.ח"ש דראלימ 17.7 לש ףקיהב 199 ב הרכמ, םיירוזאה םילעפמה ללוכ,תיצובקה הישעתה
.םידבוע ףלא 32.5-כ הב ודבעו
7.9%ב תועקשההו 3.8% ב לדג םידבועה רפסמ, 4.9%ב תוריכמה ולע תמדוק הנשל האוושהב


םייתנש יוניש ירועש- תיצוביקה הישעתה

יתנש יוניש
99-92 עצוממ
יוניש כה"ס
99-92
99-98 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93 93-92יוניש כ"הס
3.6% 28.1% 4.9% 4.0% -0.2% 0.3% 12.1% 2.3% 2.3% תוריכמ
6.3% 52.9% 7.8% 9.3% 3.3% -0.6% 20.5% 4.2% 0.6% רישי אוצי
-2.8% -17.9% 9.7% 10.8% -18.0% -29.0% 3.2% 14.7% -2.0% תועקשה
4.7% 37.7% 3.8% 3.7% 0.8% 5.1% 6.4% 5.3% 7.8% םידבוע

עצוממה לודיגה .עצוממב הנשל 3.6% ב תוריכמה ולע 1999-1992 םינשב
- כ לש הדירי התיה תועקשהב . 4.7% םידבועה רפסמבו 6.3% איה אוציב
. םהב הילע שי תונורחאה םייתנשב יכ םא ,2.8%