דוגיאה ר"וי רבד
תומגמהו םינותנה תיצמת
םייללכ םינותנ
אוציו תוריכמ
םידבועו הדובע
תועקשהו םיסכנ
תויחוור
היישעתה ללכ לומ
לארשיב היישעתב הקלח
םיירוזא םילעפמ
תימואל תופידע ירוזא
היישעתה דוגיא רתא