אומדן דו"ח רווח והפסד מצרפי לשנים 2002-2001
סה"כ התעשייה הקיבוצית
רמת הרווחיות של התעשייה הקיבוצית עלתה בשנת 2002 בשיעור ניכר. הרווח הגולמי עלה ב 16% והרווח התפעולי גדל ב 31% ל 1.3 מיליארד ₪.
הרווח התפעולי מגמה רב שנתית
הרווח הגולמי והרווח התפעולי לפי היקף מכירות
ענף הפלסטיקה
המכירות עלו ב-7.5%, הרווח הגולמי עלה ב-18.5%, הרווח התפעולי גדל ב-71.8%, עלות העבודה גדלה ב-7.1%.
ענף המתכת
המכירות עלו ב-6.4%, הרווח הגולמי עלה ב-15.8%, הרווח התפעולי גדל ב-81.6%, עלות העבודה ירדה ב-5.6%.
ענף המזון
שיעור השיפור ברווחיות של ענף המזון היה הקטן ביותר מבין שלושת הענפים העיקריים של התעשייה הקיבוצית, 25% גידול ברווח התפעולי. כן בולט הגידול המשמעותי בעלויות העבודה של הענף.