נכסים קבועים, פחת והשקעות בשנת 2002
נכסים קבועים, פחת והשקעות בשנת 2002 (במיליוני ש"ח מתואם 12/02)
הערך המאזני של הנכסים בתעשייה הקיבוצית היה בסוף 2002 כ 5 מיליארד ₪, ההשקעות היו גבוהות במקצת מהפחת. השנה התאפיינה בהשקעות גדולות יחסית במספר קטן של מפעלים גדולים (בחלקן רכישות חברות בחו"ל). נתון זה משפיע על חישוב ממוצעי ההשקעה לעובד ולמפעל.
השקעות לעובד בענפים נבחרים (אלפי ש"ח לשנה, ללא פעילות חו"ל )