מפעלים אזוריים
נתונים של 11 הקבוצות של המפעלים האיזוריים 2001
סוג המפעל מספר מפעלים באלפי טונות 2000 באלפי טונות 2001 מיליוני ש"ח 2000 מיליוני ש"ח 2001 מספר עובדים 2000 מספר עובדים 2001
מכוני תערובת 4 1,322 1,433 1,214 1,291
משחטות 5 157 162 1,069 1,127
מיון ושווק - פירות 13

412 425
תחנות תפו"אד 3 147 154 206 209
בתי קרור 6 148 224 27 24
מנפטות 6 52 52 20 20
מפעלים אחרים
715 834
ס ה " כ
3,664 3,929 4,544 4,163
משקלם של המפעלים האזוריים מכלל הפעילות