רווחיות אומדן דו"ח רווח והפסד מצרפי לשנים 1996-2001
סה"כ התעשייה הקיבוצית
1996 ב-% 1997 ב-% 1998 ב-% 1999 ב-% 2000 ב-% 2001 ב-% השינוי 2000-2001
מכירות 13,255 100.0% 13,234 100.0% 13,759 100.0% 14,426 100.0% 14,994 100.0% 15,003 100.0% 0.1%
תשומות קנויות 7,471 56.4% 7,406 56.0% 7,527 54.7% 7,750 53.7% 8,772 58.5% 8,541 56.9% -2.6%
שווק הנהלה וכלליות 1,474 11.1% 1,501 11.3% 1,481 10.8% 1,650 11.4% 1,844 12.3% 1,925 12.8% 4.4%
ערך מוסף 4,310 32.5% 4,326 32.7% 4,751 34.5% 5,027 34.8% 4,378 29.2% 4,537 30.2% 3.6%
עלות עבודה שכירה 1,389 10.5% 1,516 11.5% 1,651 12.0% 1,748 12.1% 1,799 12.0% 1,932 12.9% 7.4%
עלות עבודת חברים * 1,031 7.8% 1,003 7.6% 1,033 7.5% 1,084 7.5% 1,035 6.9% 1,020 6.8% -1.4%
סה"כ עלות עבודה 2,420 18.3% 2,518 19.0% 2,684 19.5% 2,832 19.6% 2,834 18.9% 2,952 19.7% 4.2%
פחת 573 4.3% 529 4.0% 584 4.2% 600 4.2% 630 4.2% 684 4.6% 8.6%
רוח תפעולי 1,317 9.9% 1,279 9.7% 1,482 10.8% 1,594 11.1% 915 6.1% 901 6.0% -1.4%
ב- 2001 היה הרווח התפעולי דומה לשנה קודמת, שבה חלה ירדה בשיעור ניכר.
זוהי תוצאה של יציבות במכירות, ירידה בתשומות הקנויות, עליה בהוצאות הכלליות, בתשומות העבודה ובפחת
ענף הפלסטיקה
1996 ב-% 1997 ב-% 1998 ב-% 1999 ב-% 2000 ב-% 2001 ב-% השינוי 2000-2001
מכירות 4,502 100.0% 4,565 100.0% 5,304 100.0% 5,527 100.0% 5,673 100.0% 5,681 100.0% 0.1%
תשומות קנויות 2,542 56.5% 2,676 58.6% 3,012 56.8% 3,094 56.0% 3,415 60.2% 3,238 57.0% -5.2%
שווק הנהלה וכלליות 522 11.6% 522 11.4% 628 11.8% 656 11.9% 755 13.3% 768 13.5% 1.7%
ערך מוסף 1,438 31.9% 1,366 29.9% 1,664 31.4% 1,778 32.2% 1,503 26.5% 1,675 29.5% 11.4%
עלות עבודה שכירה 289 6.4% 316 6.9% 384 7.2% 413 7.5% 457 8.1% 492 8.7% 7.7%
עלות עבודת חברים 348 7.7% 364 8.0% 357 6.7% 372 6.7% 374 6.6% 346 6.1% -7.5%
סה"כ עלות עבודה 637 14.1% 680 14.9% 742 14.0% 785 14.2% 831 14.6% 838 14.8% 0.8%
פחת 237 5.3% 217 4.8% 228 4.3% 240 4.3% 260 4.6% 265 4.7% 1.9%
רוח תפעולי 564 12.5% 469 10.3% 694 13.1% 752 13.6% 412 7.3% 572 10.1% 38.8%
לאחר ירידה חדה ברווחיות התפעולית בשנת 2000, עלתה הרווחיות התפעולית, אם כי לרמה נמוכה מ-1999
העלייה ברווחיות, במצב של יציבות במכירות, נובעת בעיקר מירידה בתשומות הקנויות.
ענף המתכת
1996 ב-% 1997 ב-% 1998 ב-% 1999 ב-% 2000 ב-% 2001 ב-% השינוי 2000-2001
מכירות 2,070 100.0% 2,133 100.0% 2,150 100.0% 2,196 100.0% 2,213 100.0% 2,136 100.0% -3.5%
תשומות קנויות 1,095 52.9% 1,063 49.8% 1,106 51.4% 1,085 49.4% 1,186 53.6% 1,127 52.8% -5.0%
שווק הנהלה וכלליות 176 8.5% 191 8.9% 190 8.8% 219 10.0% 247 11.1% 248 11.6% 0.6%
ערך מוסף 798 38.6% 880 41.2% 855 39.7% 892 40.6% 781 35.3% 761 35.6% -2.5%
עלות עבודה שכירה 285 13.8% 326 15.3% 317 14.8% 346 15.8% 384 17.4% 415 19.4% 7.9%
עלות עבודת חברים 251 12.1% 261 12.2% 212 9.9% 222 10.1% 211 9.5% 216 10.1% 2.2%
סה"כ עלות עבודה 536 25.9% 587 27.5% 529 24.6% 567 25.8% 596 26.9% 631 29.5% 5.9%
פחת 86 4.1% 85 4.0% 105 4.9% 101 4.6% 80 3.6% 126 5.9% 20.4%
רוח תפעולי 176 8.5% 208 9.7% 220 10.2% 223 10.1% 105 4.7% 4 0.2% -95.0%
כל הרווח התפעולי המצרפי בענף המתכת נשחק. זאת עקב ירידה במכירות ועליה בתשומות העבודה והפחת


ענף המזון
1996 ב-% 1997 ב-% 1998 ב-% 1999 ב-% 2000 ב-% 2001 ב-% השינוי 2000-2001
מכירות 2,004 100.0% 1,964 100.0% 2,192 100.0% 2,394 100.0% 2,549 100.0% 2,708 100.0% 6.2%
תשומות קנויות 1,238 61.8% 1,186 60.4% 1,281 58.4% 1,408 58.8% 1,567 61.5% 1,592 58.8% 1.6%
שווק הנהלה וכלליות 307 15.3% 299 15.2% 256 11.7% 297 12.4% 365 14.3% 393 14.5% 7.6%
ערך מוסף 459 22.9% 479 24.4% 655 29.9% 690 28.8% 617 24.2% 723 26.7% 17.2%
עלות עבודה שכירה 153 7.6% 145 7.4% 187 8.5% 177 7.4% 173 6.8% 191 7.1% 10.8%
עלות עבודת חברים 147 7.4% 113 5.8% 126 5.8% 130 5.4% 118 4.6% 126 4.7% 7.0%
סה"כ עלות עבודה 300 15.0% 259 13.2% 314 14.3% 307 12.8% 291 11.4% 318 11.7% 9.3%
פחת 108 5.4% 93 4.8% 93 4.2% 85 3.5% 80 3.2% 97 3.6% 20.0%
רוח תפעולי 50 2.5% 127 6.5% 249 11.3% 297 12.4% 246 9.6% 309 11.4% 25.6%
הרווח התפעולי בענף המזון עלה ב- 26% והוא גבוה אף משנת 1999. זאת בעיקר כתוצאה מכך שהתשומות הקנויות עלו פחות מהגידול במכירות.