מכירות ויצוא
התפלגות המכירות לפי ענפים ( במליוני ש"ח )
הענף שוק מקומי יצוא ישיר פעילות בחול ס"ה מכירות
פלסטיקה וגומי 2,433 2,505 743 5,681
מתכת ומכונות 1,337 796 2 2,136
מזון 1,757 889 63 2,708
מחצבים וחמרי בנין 640 58 - 699
טקסטיל ועור 385 399 - 784
חשמל ואלקטרוניקה 521 319 - 840
דפוס ניר וקרטון 788 118 - 906
עץ ורהיטים 204 23 - 227
רפואה וכימיקלים 264 224 - 488
אופטיקה וזכוכית 100 138 - 238
נוי ואמנות 9 147 - 156
שרותי תעשיה 141 - - 141
סה"כ מפעלים בקיבוצים 8,579 5,616 808 15,003
סה"כ שנה קודמת 8,893 5,423 679 14,995
אחוז השינוי -3.5% 3.6% 19.0% 0.1%
המכירות בשוק המקומי ירדו ב- 2001 ב- 3.5%, היצוא עלה ב- 3.6% והפעילות בייצור בחו"ל עלתה ב- 19%.
הייצור בחו"ל מהווה כ- 5.5% מכלל התעשייה הקיבוצית.
שעור השינוי במכירות לפי ענפים 2001 ביחס לשנת 2000
הענף שוק מקומי יצוא כולל פעילות בחול סה"כ מכירות
פלסטיקה וגומי -3.4% 4.2% 0.1%
מתכת ומכונות -6.4% 4.4% -3.5%
מזון 6.1% 9.3% 6.2%
מחצבים וחמרי בנין -5.7% 7.5% -5.9%
טקסטיל ועור 6.8% 6.3% 5.8%
חשמל ואלקטרוניקה -5.2% 5.6% -2.3%
דפוס ניר וקרטון 8.5% -5.5% -4.3%
עץ ורהיטים -9.3% -33.5% -13.6%
רפואה וכימיקלים -10.1% 2.9% -5.3%
אופטיקה וזכוכית 3.8% 22.5% 13.1%
נוי ואמנות 3.9% 16.3% 15.4%
שרותי תעשיה -2.6% - -4.0%
סה"כ -3.5% 5.3% 0.1%
בולטים בירידה בפעילות ענפי המתכת, העץ, הרפואה והמחצבים.
ענפים שעלו: מזון, אופטיקה, נוי ואמנות.
התפלגות המפעלים לפי היקפי הכנסות ( במיליוני ש"ח )
התפלגות המכירות ב- 327 המפעלים: מעל 100 מלש"ח - 11% המפעלים.
20 – 100 מלש"ח- 45% מהמפעלים. עד 20 מלש"ח - 44% מהמפעלים.
התפלגות המכירת לפי ענפים ( ב% )
כ- 76% מפעילות התעשייה הקיבוצית מרוכזת ב- 3 ענפים:
פלסטיקה – 37%, מזון – 18%, מתכת -15%.
ענף הדפוס והקרטון מהווה 6%.
מפעלי התעשיה הקיבוצית לפי היקפי יצוא ( במיליוני דולר )
התפלגות היצוא לפי ענפים בשנת 2001 , ( ללא פעילות בחו"ל )
ענפי היצוא העיקריים: פלסטיקה: 45%, מזון : 16%, מתכת : 14%.
שיעור היצוא מתוך סה"כ המכירות - 1995-2001
הענף 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
פלסטיקה וגומי 45.0% 43.1% 46.1% 43.8% 46.6% 43.3% 44.1%
מתכת ומכונות 29.6% 28.6% 29.4% 34.9% 34.6% 34.6% 37.3%
מזון 37.3% 39.9% 38.3% 35.0% 35.7% 33.4% 32.8%
מחצבים וחמרי בנין 4.5% 4.1% 5.0% 7.0% 6.8% 7.3% 8.3%
טקסטיל ועור 37.4% 36.4% 37.1% 43.1% 48.5% 50.7% 50.9%
חשמל ואלקטרוניקה 40.5% 38.0% 43.4% 37.1% 36.4% 35.2% 38.0%
דפוס ניר וקרטון 13.5% 14.9% 13.5% 10.6% 13.8% 13.1% 13.0%
עץ ורהיטים 6.0% 6.0% 5.1% 9.4% 11.5% 13.3% 10.2%
רפואה וכימיקלים 38.0% 36.3% 38.3% 42.2% 40.4% 42.2% 45.9%
אופטיקה וזכוכית 63.3% 69.2% 62.8% 42.8% 54.7% 53.4% 57.8%
נוי ואמנות 85.2% 62.6% 70.8% 86.6% 94.0% 93.5% 94.3%
שרותי תעשיה 0.6% 0.1% 0.5% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0%
סה"כ יצוא ישיר 34.9% 34.6% 35.8% 36.0% 39.4% 36.2% 37.4%
סה"כ יצוא כולל פעילות חו"ל 37.2% 36.9% 38.2% 40.2% 42.0% 40.7% 42.8%
כ- 37% מהמכירות של התעשייה הקיבוצית מופנות ליצוא, ועוד כ- 6%מסה"כ המכירות מיוצרים בחו"ל.
שיעור היצוא גבוה בענפי הפלסטיקה, הטקסטיל, הרפואה, האופטיקה והאמנות.
שעור היצוא מתוך כלל המכירות ( ב % ) - מגמה רב שנתית 1990-2001
בשנת 2001 עלה שיעור היצוא (יחד עם יצור בחו"ל) לכ- 43% מהמכירות.
מכירות ויצוא - השוואה רב שנתית 1991-2001 ( במיליוני ש"ח )
בעשור האחרון עלו מכירות התעשייה הקיבוצית מ- 10.8 ל- 15 מיליארד ש"ח בשנה.
כ- 60% מהגידול נובע מהיצוא.