נתונים כלליים לשנת 2001
ריכוז נתונים לפי ענפים
הענף סה"כ מכירות במיליוני ₪ יצוא במליוני דולר שוטפים השקעות במיליוני ₪ מספר עובדים מספר מפעלים
פלסטיקה וגומי 5,681 592 352 9,701 81
מתכת ומכונות 2,136 188 117 5,717 65
מזון 2,708 210 109 3,642 32
מחצבים וחומרי בנין 699 14 7 720 15
טקסטיל ועור 784 94 17 2,154 22
חשמל ואלקטרוניקה 840 76 24 1,654 27
דפוס ניר וקרטון 906 28 27 1,446 19
עץ ורהיטים 227 6 3 1,222 13
רפואה וכימיקלים 488 53 22 923 17
אופטיקה וזכוכית 238 33 16 872 8
נוי ואמנות 156 35 5 360 14
שרותי תעשיה 141 0 9 284 14
סה"כ מפעלים בקיבוצים 15,003 1,329 708 28,696 327
סה"כ שנה קודמת 14,994 1,308 796 29,290 -
אחוז השינוי 0.1% 1.6% -11.1% -2.0%
מפעלים איזוריים * 3,938 4,163 52
סה"כ התעשיה הקיבוצית 18,942 1,329 32,859 379
* 11קבוצות הכוללות 52 מפעלים ועוד כ-30 עסקים אחרים
היקף הפעילות הכללי של התעשייה הקיבוצית בשנת 2001 היה כמעט ללא שינוי לעומת שנת 2000 . נתון זה הוא שילוב של שחיקה במכירות בשוק המקומי, עליה במכירות הייצוא (הן במונחים דולריים והן במונחים שיקליים), והמשך מגמה של פיתוח והעברת פעילות ייצור לחו"ל (עליה של 16%). פעילות זו מאפיינת בעיקר את המפעלים הגדולים בתעשיות הפלסטיקה.
שעורי שינוי שנתיים 1992-2001
הסעיף שנות המעקבסה"כ שינוי ממוצע רב שנתי

93-92 94-93 95-94 96-95 97-96 98-97 99-98 00-99 01-00 2001-92 2001-92
מכירות 2.3% 2.3% 12.1% 0.3% -0.2% 4.0% 4.9% 2.5% 0.1% 31.4% 2.77%
יצוא ישיר 0.6% 4.2% 20.5% -0.6% 3.3% 9.3% 10.1% -2.4% 3.6% 57.7% 4.66%
השקעות -2.0% 14.7% 3.2% -29.0% -18.0% 10.8% 9.7% 9.2% -11.1% -20.3% -2.24%
עובדים 7.8% 5.3% 6.4% 5.1% 0.8% 3.7% 3.8% 5.2% -2.0% 41.9% 3.56%
בשנים 1992 – 2001 עלו המכירות ב- 2.8% לשנה בממוצע ומספר העובדים ב- 3.5% במקביל.