ר"ויה רבד
תיצוביקה הישעתה ימוכיס
דוגיאה תורשב םיצעויו םיליעפ םילהנמ
םינותנ זוכיר - תיצוביקה הישעתה
2000 םיפנע יפל םינותנ זוכיר     
םייתנש יוניש רועיש     
תיצוביקה הישעתה - אוציו תוריכמ
םיפנע יפל תוריכמה תוגלפתה     
תוריכמ ףקיה יפל - תיצוביקה הישעתה ילעפמ     
אוצי ףקיה יפל - תיצוביקה הישעתה ילעפמ     
2000 תנשב םיפנע יפל - תוריכמ תוגלפתה     
2000 תנשב םיפנע יפל - ל"וחב תוליעפ אלל - אוציה תוגלפתה     
תויומכבו םיריחמ - תוריכמה כ"הסב םייתנש יוניש ירועש     
2000 - 1999 אוציו תוריכמ - תיצוביקה הישעתה     
תוריכמה ללכ ךותמ אוציה רועיש     
תוריכמה לכ ךס ךותמ אוציה רועיש     
1999 תנשל סחיב 2000 ,םיפנע יפל תוריכמב יונישה רועיש     
תוריכמה ףקיה יפל 2000 -ל 1999 ןיב םידדמב יונישה רועיש     
םידבועו הדובע
תיצוביקה הישעתהב םידבועה רפסמ     
םידבועה ללכמ תיצוביקה הישעתהב םיריכשה זוחא     
םיפנע יפל םידבועה רפסמ תוגלפתה     
ריכש הדובע םוי תולע     
2000 - 1999 םידבוע רפסמב יוניש     
םייפנע םידדמ - תיצוביקה הישעתה     
םיפנע יפל - םידבועה ללכמ םיריכשה זוחא     
תועקשהו םיסכנ
2000 םיפנע יפל םיעובקה םיסכנה תקולח     
2000 - 1999 תיצוביקה הישעתב תועקשה     
2000 תועקשהו תחפ - םיעובק םיסכנ     
תועקשהו םיסכנ ידדמ     
םיירוזיא םילעפמ
םיירוזא םילעפמ ךש תוצובקה 11 לש םינותנ     
חותיפ ירוזיא יפל 2000 -ב תיצוביקה הישעתה ינייפאמ     
תויחוור
2000 - 1996 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא     
2000 - 1996 ,הקיטסלפ - יפרצמ דספהו חוור ח"וד ודמוא     
2000 - 1996 ,תכתמ - יפרצמ דספהו חוור ח"וד ודמוא     
2000 - 1996 ,ןוזמ - יפרצמ דספהו חוור ח"וד ודמוא     
2000 -ב ילועפתה חוורה תוגלפתה     
תילארשיה הישעתה לומ תיצוביקה הישעתה
2000 תילארשיה הישעתה     
תוריכמ - תילארשיה הישעתה ללכמ תיצוביקה הישעתה לש הקלח     
םידבוע רפסמ - תיצוביקה הישעתה לש הקלח     
אוצי - תיצוביקה הישעתה לש הקלח     
תועקשה - תיצוביקה הישעתה לש הקלח     
2000 - 1990תילארשיה הישעתב תיצוביקה הישעתה לש יסחיה הקלח     
תילארשיה הישעתבו תיצוביקה הישעתב דבועל תוריכמ     
2000 - 1990 םינשב תיצוביקהו תילארשיה הישעתב דבועל תועקשה     
תועקשה ;םיקסעומ ;אוצי ;תוריכמ - (2000 - 1990) תיצוביקהו תילארשיה תוישעתה לש תיסחיה תוחתפתהה