תויחוור


ח"ש ינוילמ 1996- 2000 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא
% ב יונישה
2000-1999
2000 1999 1998 1997 1996  
2.5% 100% 14,579 100% 14,226 100% 13,568 100% 13,050 100% 13,071 תוריכמ
11.5% 58.5% 8,522 53.7% 7,642 54.7% 7,423 56% 7,303 56.4% 7,367 תויונק תומושת
10.6% 12.3% 1,800 11.4% 1,627 10.8% 1,461 11.3% 1,480 11.1% 1,453 תויללכו הלהנה קווש
-14.1% 29.2% 4,257 34.8% 4,957 34.5% 4,685 32.7% 4,266 32.5% 4,250 ילעפמ ףסומ ךרע
1.7% 12% 1,754 12.1% 1,724 12% 1,628 11.5% 1,495 10.5% 1,370 הריכש הדובע תולע
-22.6% 17.2% 2,503 22.7% 3,233 22.5% 3,057 21.2% 2,772 22% 2,881 ץוביקל ףסומ ךרע
-6.4% 6.9% 1,001 7.5% 1,069 7.5% 1,019 7.6% 989 7.8% 1,017 * םירבח תדובע תולע
3.9% 4.2% 615 4.2% 592 4.2% 576 4% 522 4.3% 565 תחפ
-43.6% 6.1% 887 11.1% 1,572 10.8% 1,462 9.7% 1,261 9.9% 1,299 ילועפת חור
.הדובע םויל ח"ש 410 יפל 2000 ב הבשוח םירבח תדובע תולע*
לכש ךכמ האצותכ תאז .ילועפתה חוורב דאמ תיתועמשמ הקיחש התיה 2000 תנשב  
תוריכמב לודיגל רבעמ ולע תומושתה יפיעס  


ח"ש ינוילמ 1996- 2000 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא
הקיטסלפה ףנע
% ב יונישה
2000-1999
2000 1999 1998 1997 1996  
-0.8% 100% 5,404 100% 5,450 100% 5,230 100% 4,501 100% 4,440 תוריכמ
6.6% 60.2% 3,252 56% 3,051 56.8% 2,970 58.6% 2,639 56.5% 2,507 תויונק תומושת
11.2% 13.3% 719 11.9% 646 11.8% 619 11.4% 515 11.6% 515 תויללכו הלהנה קווש
-18.2% 26.5% 1,434 32.2% 1,753 31.4% 1,641 29.9% 1,347 31.9% 1,418 ילעפמ ףסומ ךרע
6.7% 8% 435 7.5% 408 7.2% 379 6.9% 312 6.4% 285 הריכש הדובע תולע
-25.7% 18.5% 1,000 24.7% 1,345 24.1% 1,262 23% 1,036 25.5% 1,133 ץוביקל ףסומ ךרע
-2.9% 6.6% 356 6.7% 367 6.7% 352 8% 359 7.7% 343 םירבח תדובע תולע
3.8% 4.6% 246 4.3% 237 4.3% 225 4.8% 214 5.3% 234 תחפ
-46.4% 7.4% 398 13.6% 742 13.1% 684 10.3% 462 12.5% 556 ילועפת חור


ח"ש ינוילמ 1996- 2000 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא
תכתמה ףנע
% ב יונישה
2000-1999
2000 1999 1998 1997 1996
3.1% 100% 2,231 100% 2,165 100% 2,120 100% 2,104 100% 2,041 תוריכמ
11.7% 55.2% 1,195 49.4% 1,069 51.4% 1,090 49.8% 1,048 52.9% 1,080 תויונק תומושת
14.6% 11.1% 248 10% 216 8.8% 187 8.9% 188 8.5% 174 תויללכו הלהנה קווש
-10.4% 35.3% 788 40.6% 879 39.7% 843 41.2% 867 38.6% 787 ילעפמ ףסומ ךרע
13.7% 17.4% 388 15.8% 341 14.8% 313 15.3% 321 13.8% 281 הריכש הדובע תולע
-25.6% 17.9% 400 24.9% 538 25% 530 26% 546 24.8% 506 ץוביקל ףסומ ךרע
-2.4% 9.6% 213 10.1% 219 9.9% 209 12.2% 258 12.1% 248 םירבח תדובע תולע
5.9% 4.7% 106 4.6% 100 4.9% 104 4% 84 4.1% 85 תחפ
-63.1% 3.6% 81 10.1% 220 10.2% 217 9.7% 205 8.5% 174 ילועפת חור
.הריכש הדובעו קוויש תואצוהב תרכנ הילע .ילועפת חוורב 63% לש הדיריו תריכמב 3.1% לש לודיג


ח"ש ינוילמ 1996- 2000 ,יפרצמ דספהו חוור ח"וד ןדמוא
ןוזמה ףנע
% ב יונישה
2000-1999
2000 1999 1998 1997 1996
7.8% 100% 2,544 100% 2,361 100% 2,161 100% 1,936 100% 1,976 תוריכמ
12.6% 61.5% 1,564 58.8% 1,388 58.4% 1,263 60.4% 1,169 61.8% 1,221 תויונק תומושת
24.5% 14.3% 365 12.4% 293 11.7% 252 15.2% 295 15.3% 303 תויללכו הלהנה קווש
-9.4% 24.2% 616 28.8% 680 29.9% 646 24.4% 472 22.9% 452 ילעפמ ףסומ ךרע
-1.3% 6.8% 172 7.4% 175 8.5% 185 7.4% 143 7.6% 151 הריכש הדובע תולע
-12.2% 17.4% 443 21.4% 505 21.3% 461 17% 329 15.3% 302 ץוביקל ףסומ ךרע
-8.4% 4.6% 118 5.4% 128 5.8% 125 5.8% 112 7.4% 145 םירבח תדובע תולע
-4.1% 3.2% 80 3.5% 84 4.2% 92 4.8% 92 5.4% 107 תחפ
-16.3% 9.6% 245 12.4% 293 11.3% 245 6.5% 125 2.5% 49 ילועפת חור