2000 םיירוזיא םילעפמ םוכיס


םיירוזיאה םילעפמה לש תוצובקה 11 לש םינותנ
םידבוע רפסמ ינוילמ ןוידפ כ"הס
ח"ש
יפלא תוליעפ ףקיה
תונוט
םילעפמ רפסמ לעפמה גוס
2000 1999 2000 1999 2000 1999   
1,197 1,115 1,322 1,345 4 תבורעת ינוכמ
1,054 1,049 157 146 6 תוטחשמ
263 248 76 61 10 ודקובא - קוושו ןוימ
םירמתו וגנמו
143 139 108 111 6 םירישנ - קוושו ןוימ
םירדהו תוננב
203 198 147 163 3 דא"ופת תונחת
27 26 148 163 6 רורק יתב
20 30 52 73 6 תוטפנמ
11 36 16 36 2 לופיטל םירחא םילעפמ
תיאלקח תרצותב
169 198 4 דוביעל םיפסונ םילעפמ
ינשמ
526 440 תונוש
4,544 4,624 3,613 3,479     47 כ " ה ס
    117 114       תועקשה
.ח"ש דראלימ 3.6-כ םיירוזאה םילעפמה לש תוסנכהה
תוטחשמב 30% ו תבורעת ינוכמב 33%


חותיפ ירוזא יפל 2000 - ב תיצוביקה הישעתה ינייפאמ
ץראה זכרמ חותפ ירוזא  
100 246 םילעפמ רפסמ
34% 66% תוריכמה תוגלפתה
30% 70% םידבועה תוגלפתה
49,364 38,761 (חש יפלא) עצוממ לעפמל תוריכמ
110 103 עצוממ לעפמל םידבוע רפסמ
31% 46% % תוריכמהמ אוציה
2,591 1,915 (ח"ש) הדובע םויל תוריכמ)
29% 30% תוריכמהמ % כ ףסומ ךרע
745 567 (ח"ש) הדובע םויל ףסומ ךרע
5.9% 5.8% תוריכמהמ % כ תועקשה
חותיפ ירוזאב םה תיצובקה הישעתה לש תוליעפהמ 66%
.רתוי םילודג ץראה זכרמב םילעפמה
.רתוי הובג חותיפה ירוזאב אוציה רועיש