תועקשהו םיסכנ


*(ח"ש ינוילמ) 2000 תנשב תועקשהו תחפ, םיעובק םיסכנ
00 תועקשה 00 תחפ םיעובק םיסכנ
00 תליחת
ףנעה
430 246 1,703 ימוגו הקיטסלפ
113 106 1,005 תונוכמו תכתמ
97 80 827 ןוזמ
7 52 157 ןינב ירמחו םיבצחמ
17 28 276 רועו ליטסקט
22 18 180 הקינורטקלאו למשח
42 32 265 ןוטרקו רינ סופד
3 14 69 םיטיהרו ץע
24 23 160 םילקימיכו האופר
16 9 87 תיכוכזו הקיטפוא
5 5 24 תונמאו יונ
9 הישעת יתורש
785 615 4,752 כ"הס
9.2% 3.9% 2.5% 1999 - מ יונישה
ל"וחב תוליעפ אלל *
.ח"ש דראילמ 4.8-כ 1999 ףוסל םיעובקה םיסכנה לש ינזאמה ךרעה
תחפהמ 28%-כב תוהובג ויה 2000 ב תועקשהה


תועקשהו םיסכנ ידדמ
רוזחמ סחי
םיסכנל
דבוע/םיסכנ
ח"ש יפלא
סחי
תחפ/תועקשה
ףנעה
2.94 173 1.75 ימוגו הקיטסלפ
2.16 168 1.07 תונוכמו תכתמ
2.97 223 1.21 ןוזמ
4.56 209 0.13 ןינב ירמחו םיבצחמ
2.67 128 0.60 רועו ליטסקט
4.67 103 1.23 הקינורטקלאו למשח
3.17 186 1.31 ןוטרקו רינ סופד
4.07 53 0.22 םיטיהרו ץע
3.17 175 1.02 םילקימיכו האופר
2.32 105 1.73 תיכוכזו הקיטפוא
5.46 66 0.94 תונמאו יונ
2.95 162.25 1.28 כ"הס
םיבצחמהו ןוזמה יפנע םיטלוב . ח"ש ףלא 162 ב םימכתסמ 2000 תנשב דבועל םיסכנ