םידבועו הדובע
ח"שב ריכש הדובע םוי תולע
2000 1999 1998 1997 1996 1995 ףנעה
358 379 358 347 349 340 ימוגו הקיטסלפ
455 435 403 390 382 315 תונוכמו תכתמ
281 311 353 399 321 312 ןוזמ
459 496 477 395 386 366 ןינב ירמחו םיבצחמ
255 292 263 250 232 271 רועו ליטסקט
298 300 317 323 321 369 הקינורטקלאו למשח
378 364 387 387 330 ןוטרקו רינ סופד
282 286 226 265 352 םיטיהרו ץע
460 461 447 519 510 םילקימיכו האופר
304 259 257 252 239 תיכוכזו הקיטפוא
226 185 196 181 221 תונמאו יונ
326 304 296 307 298 317 הישעת יתורש
355 366 359 361 323 346 כ"הס
. 2000 ל האוושהב 3% לש הדירי .ח"ש 355 ריכש הדובע םויל תעצוממה תולעה
רושק רבדה .האופרו ,ןינבו םיבצחמ תכתמ יפנעב איה ,תיסחי ההובגה תולעה
.ריכשה םדאה חכ בכרהב


1999-2000 םינשב םיפנע יפל םידבועה רפסמב יוניש
יונישה זוחא 2000 1999 ףנעה
6.7% 9,829 9,210 ימוגו הקיטסלפ
4.3% 5,990 5,741 תונוכמו תכתמ
4.8% 3,701 3,533 ןוזמ
-2.7% 748 769 ןינב ירמחו םיבצחמ
8.2% 2,153 1,990 רועו ליטסקט
5.8% 1,753 1,658 הקינורטקלאו למשח
-2.0% 1,423 1,452 ןוטרקו רינ סופד
2.0% 1,296 1,270 םיטיהרו ץע
5.9% 913 861 םילקימיכו האופר
15.1% 829 720 תיכוכזו הקיטפוא
-3.9% 365 380 תונמאו יונ
7.6% 289 268 הישעת יתורש
5.2% 29,290 27,853 םילעפמה כ"הס
.5.2%ב הקיטפוא ,8%- ליטסכט ,7% הקיטסלפ :לודיגב לדג םידבועה רפסמ
.15% תיכוכזו םיטלוב םיפנע


םייפנע םידדמ - תיצוביקה הישעת
(ח"ש יפלא) דבועל תועקשה (ח"ש יפלא) דבועל תוריכמ
2000 1999 1998 1997 1996 1995 2000 1999 ףנעה
44 36 28 26 37 49 494 537 * ימוגו הקיטסלפ
19 18 19 12 13 17 364 368 * תונוכמו תכתמ
26 25 28 13 11 9 674 654 * ןוזמ
            978 914 ןינב ירמחו םיבצחמ
            339 348 רועו ליטסקט
            480 479 הקינורטקלאו למשח
            594 567 ןוטרקו רינ סופד
            200 230 םיטיהרו ץע
            555 584 םילקימיכו האופר
            249 229 תיכוכזו הקיטפוא
            366 347 תונמאו יונ
            506 540 הישעת יתורש
27 26 24 23 28 42 476 489 תיצוביקה הישעתה כ"הס
52 50 43 40 49 50 603 547 תילארשיה הישעתה כ"הס
36 34 33 33 38 42 558 532 קט - ייה אלל תילארשיה הישעתה כ"הס
ל"וחב תוליעפ ללוכ אל דבועל תוריכמ *
1999 תמועל 2.7% ב ךומנ ח"ש ףלא 476 תיצובקה הישעתב דבועל תוריכמה
קט-ייה אלל תילארשיה הישעתל סחיב 15% ב ךומנ
קטיה אלל תילארשיה הישעתהמ 75%כ, תומדוק םינשל המודב ח"ש ףלא 27 כ דבועל העקשהה


(םיפנע יפל) םידבועה ללכמ םיריכשה זוחא - תיצוביקה הישעתה
2000 1999 1998 1997 1996 1995 ףנעה
64.7% 61.2% 61.2% 57.3% 56.1% 45.1% ימוגו הקיטסלפ
65.2% 62.9% 63.0% 64.5% 48.3% 54.7% תונוכמו תכתמ
69.0% 64.5% 62.5% 57.9% 52.7% 53.3% ןוזמ
72.8% 71.3% 73.2% 76.8% 69.1% 67.2% ןינב ירמחו םיבצחמ
84.2% 67.7% 72.0% 73.0% 74.4% 62.4% רועו ליטסקט
58.9% 56.8% 53.5% 51.8% 49.4% 45.6% הקינורטקלאו למשח
69.9% 69.2% 68.7% 69.5% 59.9% 41.0% ןוטרקו רינ סופד
63.4% 61.0% 63.6% 63.0% 74.6% 86.9% םיטיהרו ץע
60.5% 56.8% 54.6% 51.5% 43.5% 58.8% םילקימיכו האופר
70.8% 61.0% 57.9% 53.3% 65.8% 33.8% תיכוכזו הקיטפוא
59.6% 60.5% 62.0% 54.0% 42.8% 27.5% תונמאו יונ
48.4% 47.3% 45.2% 42.2% 38.3% 49.1% הישעת יתורש
66.7% 62.6% 62.0% 60.1% 56.4% 51.8% םילעפמה כ"הס
.םיריכש םידבועהמ 67% 2000 תנשב