תיצוביקה הישעתה-אוציו תוריכמ


2000 ח"ש ינוילמ םיפנע יפל תוריכמה תוגלפתה - תיצוביקה הישעתה
תוריכמ ה"ס לוחב תוליעפ רישי אוצי ימוקמ קוש ףנעה
5,404 550 2,336 2,519 ימוגו הקיטסלפ
2,231 50 753 1,428 תונוכמו תכתמ
2,544 50 838 1,656 ןוזמ
732 53 679 ןינב ירמחו םיבצחמ
730 370 360 רועו ליטסקט
841 292 549 הקינורטקלאו למשח
845 119 727 ןוטרקו רינ סופד
259 34 224 םיטיהרו ץע
506 213 294 םילקימיכו האופר
206 110 97 תיכוכזו הקיטפוא
134 125 9 תונמאו יונ
146 1 145 הישעת יתורש
14,579 650 5,244 8,686 םיצובקב םילעפמ כ"הס
14,226 600 5,373 8,253 תמדוק הנש ה"ס
2.5% 8.3% -2.4% 5.2% יונשה זוחא


תויומכבו םיריחמ - תוריכמה כ"הסב םייתנש יוניש ירועש
כ"הס אוצי ימוקמ קוש  
99-00 99-98 99-00 99-98 99-00 99-98  
2.2% 4.8% -2.4% 7.8% 5.2% 3.0% * תוריכמה כ"הס
-0.5% 1.1% -5.3% 1.7% 2.7% 0.8% תוקופתה יריחמ
2.7% 3.7% 3.1% 6.1% 2.5% 2.3% תוריכמה תומכ

ל"וחב תוליעפ אלל*
2.7% לש הילעמ תעבונ 2.2% לש רועישב( ל"וחב תוליעפה אלל) 2000 ב תוריכמה ךרע תילע
.םיריחמב 0.5% לש הקיחשו הקופתה תוימכב
.םיריחמבו תוימכב 2.5% כ לש הילע התיה ימוקמה קושב
.5.3% לש םיריחמ תדיריו 3.1% לש תומכב הילע התיה אוציב


תוריכמה כ"הס ךותמ אוציה רועיש
2000 1999 1998 1997 1996 1995 ףנעה
48.1% 46.6% 43.8% 46.1% 43.1% 45.0% ימוגו הקיטסלפ
34.5% 34.6% 34.9% 29.4% 28.6% 29.6% תונוכמו תכתמ
33.6% 35.7% 35.0% 38.3% 39.9% 37.3% ןוזמ
7.3% 6.8% 7.0% 5.0% 4.1% 4.5% ןינב ירמחו םיבצחמ
50.7% 48.5% 43.1% 37.1% 36.4% 37.4% רועו ליטסקט
34.7% 36.4% 37.1% 43.4% 38.0% 40.5% הקינורטקלאו למשח
14.0% 13.8% 10.6% 13.5% 14.9% 13.5% ןוטרקו רינ סופד
13.3% 11.5% 9.4% 5.1% 6.0% 6.0% םיטיהרו ץע
42.0% 40.4% 42.2% 38.3% 36.3% 38.0% םילקימיכו האופר
53.2% 54.7% 42.8% 62.8% 69.2% 63.3% תיכוכזו הקיטפוא
93.5% 94.0% 86.6% 70.8% 62.6% 85.2% תונמאו יונ
0.6% 0.3% 0.4% 0.5% 0.1% 0.6% הישעת יתורש
37.6% 39.4% 36.0% 35.8% 34.6% 34.9% רישי אוצי כ"הס
40.4% 42.0% 40.2% 38.2% 36.9% 37.2% ל"וח תוליעפ ללוכ אוצי כ"הס
.אוציל ןה תוריכמהמ 48% כ,הקיטסלפה אוה תיצובקה הישעתה לש לודגה אוציה ףנע
.תונמואו הקיטפוא,ליטסכטה יפנעב הובגה אוציה רועיש טלוב רתוי םינטקה םיפנעה ןיבמ


1999 תנשל סחיב 2000 םיפנע יפל תוריכמב יונישה רועש
כ"הס
תוריכמ
אוצי קוש
ימוקמ
ףנעה
-0.8% -5.1% 4.6% ימוגו הקיטסלפ
3.1% 0.5% 4.5% תונוכמו תכתמ
7.8% -0.6% 12.8% ןוזמ
4.2% 11.9% 3.6% ןינב ירמחו םיבצחמ
5.3% 9.9% 0.9% רועו ליטסקט
5.9% 1.1% 8.7% הקינורטקלאו למשח
2.7% 4.0% 2.5% ןוטרקו רינ סופד
-11.4% 2.0% -13.2% םיטיהרו ץע
0.7% 4.6% -2.0% םילקימיכו האופר
25.1% 21.4% 29.6% תיכוכזו הקיטפוא
1.3% 0.7% 9.7% תונמאו יונ
0.8% 120.6% 0.5% הישעת יתורש
2.5% -1.3% 5.2% כ"הס
.םיילקש םיחנומב 1.3% ב דרי אוציהו, 5.2% ב ולע ימוקמה קושב תוריכמה
.הקיטפואה ףנעב ללוכה לודיגהו ימוקמה קושב ןוזמה ףנעה תוריכמב לודיגה טלב 2000 תנשבתוריכמ ףקיה יפל 2000-ל 1999 ןיב םידדמב יונישה רועש
ףסומ ךרע
ץוביקל
ףסומ ךרע
ילעפמ
תוריכמ לעפמל תוריכמ ףקיה
-13.9% -4.0% 9.4% ח"ש ןוילימ 30 דע
-29.9% -18.5% 1.0% ח"ש ןוילמ 100 דע 30 מ
-17.2% -13.1% 1.8% ח"ש ןוילמ 100 ל לעמ
-22.6% -14.1% 2.5% כ"הס
.תוריכמב רתוי תרכינ החימצ הנורחאה הנשב התיה םינטקה םילעפמב אקוד
.לדוגה תוצובקה לכ תא תנייפאמ תויחוורב הלודגה הקיחשה