דוגיאה תורשב םיצעויו םיליעפ םילהנמ


םילהנמ תצעומ
תיצובקה היישעתה דוגא ר"ויקירסמ רפכדסמ ארויג
תיצוביקה הישעתה דוגיא ל"כנמרצמלטיבא בד
תיצוביקה העונתהיכדרמ דיריבד ירבא
תיצוביקה העונתה'א הינגד(לורש) בקעי ןב לארשי
תיצוביקה העונתהרליש 'בקריאמ רינ
יתדה ץובקה ןרק להנמביצנה ןיערוצ הידידי
יתדה ץובקה קשמ .וםימולעתרופ יקיבצ
הלהנה
תיצובקה היישעתה דוגיא ר"ויקירסמ רפכדסמ ארויג
תיצוביקה הישעתה דוגיא ל"כנמרצמלטיבא בד
ןויע ימיו תויומלתשהשעגןמכוב ינור
(ינוגרא-ילוהינ ץועייל תווצה) .ת.נ.א זכרמהדש יבאשמץרפ באז
(ינוגרא-ילוהינ ץועייל תווצה) .ת.נ.אתרמשןלוג הרפא
תויגולונכט תוממח ,םילוע םינעדמ תטילקערז תיברנייו ןויצ ןב
םיטקיורפו פ"ומ ,יגולונכט ףגאדחואמ דורח ןיעזול לאינד
םינטק םיקסעו תויומזי'א הינגדיננג דדוע
אוציה ןוכמןורשה רמשמיתירק קחצי
אוצי ,םירשואמ םילעתמרגינגטילבנור יבג
ןוה יסויגו תויופתושרליש 'בקסוארק לכימ
ףיקשמ - רוביצ יסחיו תורבוד
דיסח ינור
(ינוגרא - ילוהינה תווצה) .ת.נ.א יליעפ
ינוגרא ץועירימשתרפא ללה
תויומלתשהשעגןמכוב ינור
תויומלתשההשימחה הלעמקבניש תירונ
ISO ,תוכיא תחטבאןגועהןלוג לואש
ISO ,תוכיא תחטבאםירוצ ןיעזייר רימע
א"כ תרשכה ,ינוגרא ץועידוד רינימרכ הרש
ינוגרא ץועיהדש יבאשמץרפ באז


דוגאל םיצעוי
ילכלכ ץעוי
לטנזור דג
הדובע יסחי תצעוי
ןלוג רמת ד"וע
יטפשמ ץעוי
שולש יסוי ד"וע
ח"ורו תונובשח תרוקיב
עשוהי םיסינ ח"ור
םיפיקע םיסימו סכמ
גרבנירג דוד
רוביצ יסחיו תורבוד
דיסח ינור