שירב דדוע / תומגמהו םינותנה תיצמת 2000-ב תיצוביקה היישעתה


:2000 תנשב תיצוביקה היישעתה לש םייסיסב םינייפאמ .א

.תויקסע תודיחי 50 -כ םהב םיירוזא םידיגאת 11 דועו םיצוביקב םילעפמ 356 .1

3.6 -ו םיצובקב ח"ש דראילימ 14.6 םהמ ,ח"ש דראילימ 18.2 לש ללוכ תוריכמ ףקיה .2
.םיירוזאה םילעפמב

ח"ש דראילימ 8.7 םיצובקב םילעפמה לש תוריכמה ךותמ :םיקווש יפל תוליעפ תקולח .3
40% םיווהמ ל"וחב תוליעפ ח"ש דראילימ 0.65 -כו רישי אוצי 5.2 ,ימוקמה קושב
.תוריכמהמ

.םיצובקב םילעפמב ףלא 29 םהמ ,םידבוע ףלא 33.8 -כ .4

.ח"ש ןוילימ 785 -ב תועקשה .ח"ש דראילימ 4.8 :(ינזאמ) םיעובק םיסכנ ףקיה .5

:םיירקיע םיפנע השולש ;יפנע הנבמ .6
.םידבועהמ 34% ,אוציהמ 45% ,תוריכמהמ 37% :הקיטסלפ
.םידבועהמ 13% ,אוציהמ 16% ,תוריכמהמ 17% :ןוזמ
.םידבועהמ 20% ,אוציהמ 14% ,תוריכמהמ 15% :תכתמ

42% ,ח"ש ןוילימ 100 -מ רתוי 2000 -ב ורכמ םילעפמהמ 11% :לדוג יפל תוגלפתה .7
.םינטק םילעפמב ראשהו .ח"ש ןוילימ 20-100 לש חווטב ורכמ םילעפמהמ

.ץראה זכרמב םילעפמ 100 ,הירפירפ ירוזאב םילעפמ 246 :לארשיב יפרגואיג רוזיפ .8
46% -ו שיא 103 וב םידבוע ,ח"ש ןוילמ 39 קוושמ חותיפה ירוזאב עצוממה לעפמה
קרו םידבוע 110 ,ח"ש ןוילמ 49 אוה תוריכמה עצוממ ץראה זכרמב .אוציל ויתוריכממ
.אוצי 31%

.םיריכש ראשהו םיצובקה ירבח םה םידבועהמ 37% -כ .9

היישעתה תוריכממ 7.6% הווהמ ,םיירוזאה םילעפמה ללוכ ,תיצוביקה היישעתה .10
.אוציהמ 6.1% -ו (םיירוזאה םילעפמה אלל 6.0%) תילארשיה
(50%-מ הלעמל) הקיטסלפה ףנע אוציב דחוימב הובג לקשמ תיצוביקה הישעתל
(ףנעה עברמ הלעמל)ןוזמ תוישעת לש אוציבו(תילארשיה היישעתל האוושהב םג) ;1999 -ב תוירקיע תויוחתפתה .ב

הקינורטקלא ףנע אלל .תילארשיה היישעתה ללכב 9.7% תמועל 2.5% -ב ולע תוריכמה .11
.4%-ב תילארשי הישעתה החמצ ,(וב תאצמנ אל טעמכ תיצןבקה הישעתה קט-ייה ובורש)

.םיעצוממה םיריחמב 0.5% לש הקיחשו תומכב 2.7% לש לודיג י"ע תרבסומ תוריכמב הילעה .12
הישעתה לע ותעפשהש ,ורויה רבשמליוטיב) 5.3% לש התיה אוצייה יקוושב םיריחמב הקיחשה
.(הפוריאל אוצייה תוריתע ללגב הבר איה תיצוביקה

הלע ילארשיה אוציה .4.1% -ב םירלודב הלע אוציהו 5.2% -ב התלע ימוקמה קושב תוליעפה .13
.4%-ב קט-ייה אללו 27.7% -ב

החימצה תיצחמ הקחש רשא ימוקמה קושב תוליעפב הטאה התיה 2000 לש ןורחאה ןועברב .14
5%-כב וב

קט-ייה אלל 0.6% לש הדיריו .תילארשיה היישעתב 0.9% תמועל 5.2% -ב לדג םידבועה רפסמ .15

קט-ייה אלל 4.9% -ו .תילארשיה היישעתב 13.7% לומ 9.7% -ב ולע תועקשהה .16

.1.7% -כב התלע הריכשה הדובעה תולע ,3% - ב דרי עצוממה רכשה .17


:2000 תנשל תויפרצמ תויקסע תואצות .ג

הערה) תוינקה תמושתב 11%-כ לש הילעו תוריכמב 2.5% לש הילעב תנייפואמ וז הנש .18
הראשנ תללוכה הדובעה תולע.קוויש תויולעבו (הקיטסלפב רקיעב רחסה יאנתב תיתועמשמ
.3.9% -ב לדג תחפהו העובק

-ב דרי ילעפמה ףסומה ךרעה :תויחוורב תיתועמשמ הקיחש הלח הלא תוביסמ האצותכ .19
44% -ב קחשנ ילועפתה חוורהו 17%

הנותמו תכתמהו הקיטסלפה יפנעב תטלוב איה .םיפנעה לכ תא תנייפאמ תויחוורב הקיחשה .20
ןוזמה ףנעב רתוי


.2000 רבמצדל םימיאתמ תרבוחב םינותנה לכ