דסמ ארויג / ר"ויה רבד


2001 ינוי - תיתנש הריקס

,קט ייהה יפנע לש רתויב המישרמ החימצ ,תילארשיה הלכלכב הנפמ תנש הניה 2000 תנש
יביצקת ןוערג ,ההובג המרב הלטבאב ןואפק ,ל"וחל תורבח תריכמ הז ללכב ,אוציל רקיעב
.יוניש אלל םיריחמ דדמו ,רתויב ןטק ללוכ

תחמוצ תיסיסבה הישעתהשכ ,קט ייהה תורבח ידי לע לבומ אוציל תוריכמב לודיגה תיברמ
.ןותימה ןיידע ךשמנ הבורבו ,םידדוב םיזוחאב

תוליעפה תמר לש הדח החינצ הלח ,הדפיתניאה תוליעפ תליחת םע ,הנשה לש ןורחאה ןועברב
.הישעתה תוסנכהב %10 -כ לש ןוטיק הז ללכבו ,קשמב

ודביא םלועב הקינורטקלאהו קט ייהה תורבח ,קאדסנה תסרובב הליפנה הלח הנשה ףוס תארקל
םיישק ינפב תדמוע ץראב קט ייהה תוליעפו ,ורצענ ץראב תועקשה ,םכרעמ םיבר םיזוחא
.םידבוע יפלא תרטפמו

תוסנכהב הדחה הדיריהמ האצותכ ךא ,םהיתוסנכה תא הנשה ולידגה תיצובקה הישעתה ילעפמ
.םתויחוור העגפנ ,הנשה לכ ךשמב רחסה יאנת תערהו ,ןורחאה ןועברב

היה לודיגה רקיע רשאכ ,%2.5 -כ םיווהמה ,ח"ש ןוילמ 350 -כ לש תוסנכהב לודיג .א
.%5.2 -כ - ימוקמה קושב    

.ח"ש ןוילמ 30 -כ ,הריכש הדובע תויולעב ירעזמ לודיג .ב

.%11 -כ ,תויללכו הלהנה תואצוהבו תויונק תומושתב ההובג הילע .ג

.ח"ש ןוילמ 700 -כ ,ילועפתה חוורב רתויב הדח הדירי .ד

.ח"ש ןויצמ 785 -ל ועיגהש ,םילעפמב תועקשהב %10 -כ לש לודיג .ה

םילעפמה לש םבורו ,2000 תנשב הרק אל ,החימצה תליחתו ןותימהמ האיצי לש יופצה יונישה
.קשמה לש ןותימה יאנתב לועפל וכישמה

הדירי הנשה התיה ,תיצובקה הישעתה היוצמ םהב םילודג רתויהמ םהיניבו ,םיפנע המכב
.תויחוורבו תוסנכהב

בצמל םתמאתהל דע ,תואצוהה תמר ךשמהו ,ןורחאה ןועברב תוליעפה לש הדחה הדיריה ,רומאכ
.תויחוורב השק העגפ ,שדחה

םיבר םילעפמו ,תורחתה יאנת תא ופירחה היצזילבולגה תועפשהו ,ילארשיה קשמה לש הפישחה
תורוחס םע תורחתב דאמ םישקתמו תוסנכהב םילוע םניא יזיפה רוציה ףקיה תא םילידגמש
.אובי ירצומו

,תודרשיהל וא/ו ,החלצהל יאנתכ תויחוורהו ןוירפה רופישב ,תכשמתמ תולעייתהב הרכהה
.המיאתמ תיקסע תוגהנתהל המשוי אל םירחאבו ,םיפנעה לכב םנפוה אל ןיידע

םגו טלחומ ןפואב םג ,םילעפמהמ קלחב רוציה ןוירפב תכשמתמ הדירי םע םילשהל רשפא יא
.תילארשיה הישעתה ללכל סחיב

קוזיחבו יעוצקמ לוהינב ,ןוירפה רופישב ,תקסופ יתלב תולעייתהב הנתומ תויחוורב לודיג
.תורחתה רשוכ

ילוהינו ינוגרא הנבמ .החלצהלו החימצל ירקיעה ףונמה םה תונשדחו תויתריצי ,המזוי
ןורתי תריציו ,םירחתמה תמדקה רשפאי רוצי יכילהת רופישו םישדח םירצומ חותיפב ךומתיש
.םיקוושב ךשמתמ

לוצינב אצמנ ,תויחוורה רופישו רוציה תלדגהל יוכיסהו ,םירצומה ברב יוור ימוקמה קושה
.אוציה תויורשפא

בייחמ ,םלועבו ץראב ,םהלש תורחתה רשוכ תרבגהו םילעפמה קוזיח ,םיקסעה םלוע לכל המודב
.םייגטרטסא םיפתוש תסנכהו ,םיגוזימ תריצי

םיכרדה תא אוצמל ונילע ,ךשמהל לולע הישעתהו קשמה לע ויתוכלשהו ינוחטב ינידמה בצמה
.ןתינש תעב החימצל רבעמל המיאתמ הנכהו ,הלא םישק םיאנתב םויק ךשמהו תודרשיה וחיטביש