תילארשיה הישעתה לומ תיצוביקה הישעתה


2000 תילארשיה הישעתה
רפסמ
םידבוע
תועקשה
(םילקש ינוילימ)
ינוילמב- אוצי
(םיפטוש רלוד)
תוריכמ
(םילקש ינוילימ)
ףנעה
20,899 1,069 1,066 10,572 ימוגו הקיטסלפ
73,287 2,753 2,181 33,067 תונוכמו תכתמ
57,156 1,758 444 36,736 ןוזמ
5,044 390 461 4,311 ןינב ירמחו םיבצחמ
39,776 961 1,138 12,130 רועו ליטסקט
74,613 8,929 10,130 58,771 הקינורטקלאו למשח
31,684 513 186 14,849 ןוטרקו רינ סופד
19,325 261 39 6,404 םיטיהרו ץע
25,503 1,790 3,691 35,060 םילקימיכו האופר
36,473 1,619 1,592 19,604 תונוש
383,759 20,042 20,928 231,505 כ"הס
0.9% 5.8% 27.4% 9.7% 99-ל סחיב יונישה
-0.6% 4.9% 9.4% 4.0% 99-ל סחיב יונישה
* קט-ייה אלל
הקינרטקלאו למשח=קט-ייה *
.(תיצוביקה הישעתב 2.5% תמועל) 9.7% ב תוריכמב הלדג תילארשיה הישעתה
.(תיצובקה הישיעתה לש אוציב 2%.0. לומ) 27.4% היה םיפטוש םירלודב אוציב לודיגה
ב תוריכמב לדגש ,קט-ייהה ףנע לש הובג המורת שי תילארשיה הישעתב אוציבו תוריכמב לודיגל
4% ב תילארשיה הישעתה החמצ קטיהה ףנע אלל ,7.4% ב הקוסעתבו 55% ב אוציבו 30%
.םידבועה רפסמב 0.6% ב המצמצו ,אוציב 9% ב ,תוריכמב
ימוקמה קושב תוליעפה ,9.2% תיצובקה הישעתבו 4.9% ב ולע תיתרוסמה הישעתב תועקשהה
.תיצובקה הישעתב 5.2% לומ 3.1% ב תיתרוסמה הישעתב התלע
2000-1999 תיצוביקהו תילארשיה הישעתה לש תיסחיה תוחתפתהה