תיצוביקה הישעתה-םייללכ םינותנ

2000 םיפנע יפל םינותנ זוכר - תיצוביקה הישעתה
רפסמ
םילעפמ
רפסמ
םידבוע
תועקשה
ח"ש ינוילימ
אוצי
רלוד ינוילמ
תוריכמ ה"ס
ח"ש ינוילימ
ףנעה
79 9,829 430 571 5,404 ימוגו הקיטסלפ
71 5,990 113 184 2,231 תונוכמו תכתמ
31 3,701 97 205 2,544 ןוזמ
16 748 7 13 732 ןינב ירמחו םיבצחמ
26 2,153 17 90 730 רועו ליטסקט
28 1,753 22 72 841 הקינורטקלאו למשח
20 1,423 42 29 845 ןוטרקו רינ סופד
18 1,296 3 8 259 םיטיהרו ץע
18 913 24 52 506 םילקימיכו האופר
8 829 16 27 206 תיכוכזו הקיטפוא
12 365 5 31 134 תונמאו יונ
19 289 9 0 146 הישעת יתורש
346 29,290 785 1,283 14,579 םיצובקב םילעפמ כ"הס
27,853 718 1,281 14,226 תמדוק הנש ה"ס
5.2% 9.2% 0.2% 2.5% יונשה זוחא
11 4,544 117 3,613 םיירוזיא םילעפמ
33,834 902 1,283 18,192 תיצוביקה הישעתה כ"הס
.שיא 34,000 הב ודבעו ח"ש דראלימ 18 לש ףקיהב 2000 ב הרכמ ,םיירוזאה םילעפמה ללוכ,תיצובקה הישעתה
.9.2%ב תועקשההו 5.2% ב לדג םידבועה רפסמ ,2.5%ב תוריכמה ולע תמדוק הנשל האוושהב.


םייתנש יוניש ירועש - תיצוביקה הישעתה
יוניש כ"הס
00-92
00-99 99-98 98-97 97-96 96-95 95-94 94-93 93-92 ףנעה
31.3% 2.5% 4.9% 4.0% -0.2% 0.3% 12.1% 2.3% 2.3% תוריכמ
52.3% -2.4% 10.1% 9.3% 3.3% -0.6% 20.5% 4.2% 0.6% רישי אוצי
-10.3% 9.2% 9.7% 10.8% -18.0% -29.0% 3.2% 14.7% -2.0% תועקשה
44.8% 5.2% 3.8% 3.7% 0.8% 5.1% 6.4% 5.3% 7.8% םידבוע
.עצוממב הנשל 3.1% ב תוריכמה ולע 2000-1992 םינשב
.4.2% רפסמבו 5.4% איה םידבועה אוציב עצוממה לודיגה