תומגמהו םינותנה תיצמת ,2000-ב תיצוביקה הישעתה
תיצוביקה היישעתה דוגיא לש (אצוי) ל"כנמ – שירב דדוע


:2000 תנשב תיצוביקה הישעתה לש םייסיסב םינייפאמ .א
.תויקסיע 'חי 50-כ םהב םייצוביק םידיגאת 11 דועו םיצוביקב םילעפמ 346 . 1

םילעפמב ₪ דראילימ 14.6 ןהמ ₪ דראילימ 18.2 לש ללוכ תוריכמ ףקיה .2
.םיירוזאה םילעפמב 3.6-ו םיצוביקב

:םיקווש יפל תוליעפה תקולח .3
אוציי 5.2 ;ימוקמה קושב ₪ דראילימ 8.7 - םיצוביקב םילעפמה לש תוריכמה ךותמ
.ל"וחב תוליעפ ₪ דראילימ 0.65-כו רישי
.תוריכמהמ 40% םיווהמ ל"וחב תוליעפהו אוציה

.םיצוביקב םילעפמב ףלא 29 םהמ ,םידבוע ףלא 33.8-כ .4

.¤ ןוילימ 785 תועקשה .₪ דראילימ 4.8 :(ינזאמ) םיעובק םיסכנ ףקיה .5

– םיירקיע םיפנע 3 :יפנע הנבמ .6
.םידבועהמ 34% ,אוצייהמ 45% ,תוריכמהמ 37% :הקיטסלפ
.םידבועהמ 13% ,אוצייהמ 16% ,תוריכמהמ 17% :ןוזמ
.םידבועהמ 20% ,אוצייהמ 14% ,תריכמהמ 15% :תכתמ

:לדוג יפל תוגלפתה .7
20-100 לש חווטב ורכמ םילעפמהמ ₪, 42% ןוילימ 100-מ רתויב ורכמ םילעפמהמ 11%
.םינטק םילעפמ ראשה .₪ ןוילימ

לעפמה .ץראה זכרמב םילעפמ 100 ,הירפירפ ירוזאב םילעפמ 246 :לארשיב יפרגואג רוזיפ .8
ויתוריכממ 46%-ו שיא 103 וב םידבוע ,₪ ןוילימ 39 קוושמ חותיפ ירוזאב עצוממה
.אוצי 31% קרו םידבוע ₪, 110 ןוילימ 49 אוה תריכמה עצוממ ץראה זכרמב .אוצייל

.םיריכש ראשהו םיצוביקה ירבח םה םידבועהמ 33%-כ .9

תילארשיה הישעתה תוריכממ 7.6% הווהמ ,םיירוזאה םילעפמה ללוכ ,תיצוביקה הישעתה .10
.אוצייהמ 6.1%-ו (םיירוזאה םילעפמה אלל 6.0%)
אוצייבו (ףנעהמ 50%-מ הלעמל) הקיטסלפה ףנע אוציב דחוימב הובג לקשמ תיצוביקה הישעתל
.(ףנעהמ עברמ הלעמל) ןוזמה תיישעת לש:תילארשיה הישעתלו תמדוקה הנשל האוושהו 2000 תנשב תוירקיע תויוחתפתה .ב

הקינורטקלאה ףנע אלל .תילארשיה הישעתה ללכב 9.7% תמועל 2.5%-ב ולע תוריכמה .11
.4%-ב תילארשיה הישעתה החמצ ,(וב תאצמנ אל טעמכ תיצוביקה הישעתהו קט-ייה ובורש)

םיריחמב 0.5% לש הקיחשו תומכב 2.7% לש לודיג י"ע תרבסומ תוריכמב הילעה .12
ותעפשהש ,ורויה רבשמל יוטיב) 5.3% לש התיה אוצייה יקוושב םיריחמב הקיחשה .םיעצוממה
.(הפוריאל אוצייה תוריתע ללגב הבר איה תיצוביקה הישעתה לע

.0.2%-ב םירלודב הלע אוציהו 5.2%-ב התלע ימוקמה קושב תוליעפה .13
.4%-ב קט-יהה אללו 27.7%-ב הלע ילארשיה אוצייה

החימצהמ תיצחמ הקחש רשא ימוקמה קושב תוליעפב הטאה התיה 2000 לש ןורחאה ןועברב .14
.5%-כ ,וב

אלל 0.6% לש הדיריו תילארשיה הישעתב 0.9% תמועל 5.2%-ב לדג םידבועה רפסמ .15
.קט-יהה

.קט-יהה אלל 4.9%-ו תילארשיה הישעתב 5.8%-ל האוושהב 9.2%-ב ולע תועקשהה .16

.1.7%-ב הלדג הריכשה הדובעה תולע ,3%-ב דרי עצוממה רכשה .17

:2000 תנשל תויפרצמ תויקסיע תואצות .ג
הערה) תויונקה תומושתב 11%-כ לש הילעו תוריכמב 2.5% לש הילעב תנייפואמ וז הנש .18
הראשנ תללוכה הדובעה תולע .קווישה תויולעבו (הקיטסלפב רקיעב ,רחסה יאנתב תיתועמשמ
.3.9%-ב לדג תחפהו העובק

:תויחוורב תיתועמשמ הקיחש הלח הלא תוביסמ האצותכ .19
.44%-ב קחשנ ילועפתה חוורהו 17%-ב דרי ילעפמה ףסומה ךרעה

הנותמו תכתמהו הקיטסלפה יפנעב תטלוב איה .םיפנעה לכ תא תנייפאמ תויחוורב הקיחשה .20
.ןוזמה ףנעב רתוי
.2000 רבמצדל םימאותמ תרבוחב םינותנה לכ