תיצוביקה היישעתה דוגיא
61400 ביבא לת ,13 י'צניו הד ודרנואיל
03-6951464 :סקפ ,03-6955413 :לט
kia@kia.co.il :ל"אוד