29.11.12 יתנשה סנכה -690
היישעתב היישע תונש 50
:הרטמה

:דעוימ

:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
29.11.2012 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ

:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב