ןוחטבהו הנידמה ביצקת ירוחאמ תודוסה -689

:הרטמה
ר"וי םילהנמ
:דעוימ
םינושאר תיב םייפש ץוביק ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
24.10.2012 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש תולע אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
וב תופידעה ירדסו הנידמה ביצקת ףקיה -סמוג םייח
2013 ביצקתל תוכרעיה - רצואב םיביצקתה לע הנוממ - ןסינ ידוא
ותעפשהו ןוחטבה ביצקת - ילכלכ רקחל הקלחמה להנמ - םריבא הנפד
הנידמה ביצקת לע
ל"כטמרל יפסכה ץעויה רבעשל - רפנזורפ ןרהמ ל"את
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 12:30-13:00
תומלתשה 13:00-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב