למשח תרבחב רוקיב םילהנמ ןודעומ -688

:הרטמה
ץוביק ר"וי קשמ זכרמ/לעפמ ל"כנמו ר"וי
:דעוימ
הרדח ןיבר תורוא
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
28.8.2012 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
כ קוח חוכמ תרדגומו ,1923 תנשב המקוה למשחה תרבח&8235&;#8235#;
ינויח תוריש קפס
,קשמה ירזגמ ללכל למשח תקפסמו תקלחמ ,הכילומ ,תרציימ הרבחה
.תוחוקל ןוילמ 2.5 - מ הלעמלל
,ןימא למשח תקפסאל תלעופו םידבוע 13,000 -כ םויכ הקיסעמ הרבחה
,ההובג תוכיאבו ןימז
,םיילכלכ תונורקע לע הרימשו הליבומ תוריש תמר לע הדפקה ךות
.םייתביבסו םיירחסמ
םילודגה רוצייה ירתא ינשמ דחא וניה ,הרדחב ןיבר תורוא רתא
.הנידמב
2,590 לש רוציי רשוכב ,תולודג תוימחפ רוציי תודיחי 6 וב תולעופ
.יצראה רוצייה רשוכמ 20%-כ םיווהמה ,טאווגמ
תקפסמ ,םחפב למשחה רוציי לש תיסחי הלוזה תולעה לשב ,לעופב
.לארשיב למשחה תכירצמ 33%-כ הנחתה
תיעיבר הבורא רתאב תינבנו תכלוה הלא םימיב&8235&;#8235#;
ןוה ריתעו יתנש בר יתביבס טקיורפ תרגסמב
.ריוואה תוכיא רופישל הרבחה תוביוחממ קלחכו
:סרוקה יאשונ
לק דוביכו המשרה 12.30

ןוירוטקריד ר"וי ,לט-ןור חתפי ('לימב) ףולא החיתפ ירבד
למשחה תרבח

תיגטרטסא הריקס
רוציי תביטח ל"כנמס מ"מו ל"כנמל הנשמה ,ןיאח (השאי) בקעי
הכלוהו


למשחה תרבח ןיב ןילמוגה ירשק ךרעמ
םילודגה היתוחוקלל
תוחוקל ל"כנמס ןהד רשא

רתאב רויסו "ןיבר תורוא" חוכה-תונחת רתא תגצה
ןיבר תורוא רתאב חוכה-תונחת להנמ ,לקד ארויג

רעושמ םויס 16.00

שארמ המשרהב ךורכו םולשת אלל שגפמה
.תורוגס הכילה ילענב עיגהל השקבב

,ה כ ר ב ב
ןיבר סומע ןורוא(סמו'ג) םייח
ל"כנמ םילהנמה ןודעומ ר"וי
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא זר תיגחל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב