םירוטקריד סנכ -687
ירבשמ םלועב םינוכיס לוהינ
:הרטמה
םיפסכ ילהנמ םיל"כנמ םירוטקריד
:דעוימ
ןג תמר ראואטיטיס רדה ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
5.7.2012 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל
דוביכ ללוכ
:תולע

:הצרמ/החנמ
תושיכר ,םיגוזימ יכילהתמ תונקסמ ,ימלועה רבשמה לש תיללכ הריקס
,םילעפמ לש םיעורא חותינ ,תיצוביקה היישעתל םיפתוש תסנכהו
דועו םיעיקשמ תסנכהב םייטפשמ םיטביה
:סרוקה יאשונ
08:30- 14:30 תועשה ןיב
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב