טלמ ילעפמ רשנב רוקיב -686
םילהנמ ןודעומ
:הרטמה
ןוירוטקריד ר"וי ל"כנמ
:דעוימ
הלמר רשנ טלמ לעפמ
:םוקמ

:תושיגפ 'סמ
1.2.2012 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל
לק דוביכ
:תולע

:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ

לבק דוביכו המשרה 12:30
םירקבמה זכרמב רויסו םינפ תלבק

רשנ ל"כנמ - ושדלפ לאוי
האצרה - טרמלוא דוהא
ךרדומ רויס
רעושמ םויס 16:30
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב