גרבנטכרכטל ןאריא ןיב -685
רבע לכמ םימויאהו תואדווה יא םע םידדומתמ דציכ
:הרטמה
ןוירוטקריד ר"וי/ל"כנמ
:דעוימ
םייפש ץוביק ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
27.12.2011 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל
לק דוביכ
:תולע

:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 13:00
הנידמה תוסנכה לע רבעשל הנוממה םיליעפ ר"וי יאבג םרוי
ןיעידומ יניינעל רשהו הלשממה שאר ןגס רודירמ ןד כ"ח
רעושמ םויס 16: 00
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב