2011 תיצוביקה היישעתה דוגיא לש יתנש סנכ -684
ילבולגה רפכב תורעסה
:הרטמה
קשמ.מ/םיפסכ.מ/ר"וי /ל"כנמ
:דעוימ
ןג תמר ראואט יטיס ודרנואיל ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
1.12.2011 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
8:00 - 15:00
:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ
ת"מתה רש - ןוחמש םולש
המידק תעונת ר"וי -ינבל יפיצ כ"ח
הדובעה תגלפמ ר"וי -ץיבומיחי ילש כ"ח
הלשממה שאר דרשמב תילכלכה הצעומה שאר - לדנק ןינוי 'פרפ
לארשי קנב דיגנל הנשמה - גלופ תינרק ר"ד
ט"בהשמב ינוחטב ינידמ ץעוי - דעלג סומע
םיניישעתה תודחאתה אישנ - שורב אגרש
תיצוביקה העונתה ריכזמ - רוש באז
תיצוביקה היישעתה דוגיא ר"וי - אישב ןתנוי
םסוא ר"וי - רפורפ ןד
דב לע ר"וי - ידורב ןונמא
תואנ עבט ל"כנמ - זוליא לאכימ
תיצוביקה היישעתה דוגיא ל"כנמ - ןיבר סומע
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב