2011 הדובעה יסחי תכרעמב םירגתאו םימויא -683
םיצוביקב הקסעה תרוצ םידבוע תוגראתה הדובעה יסחי לע בצמ תנומת
הדובעל הלבק ןויארב רוסאו רתומ
:הרטמה
רכש יבשח א"שמ/ל"כנמ
:דעוימ
16 המוק 29 דרמה הישעתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
12.9.2011 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ןיא
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
ףונחחוי רפוע ד"וע - םיניישעתה תודחאתה תדעו ר"וי - ןרוא הקיבצ
ןמסקו יליח לכימ ד"וע -רנייטש לופ - הדובעב טפשמל הקלחמה להנמ
רלונק רתיבא ד"וע - םיניישעתה תודחאתב הדובע תקיקח םוחת שאר -
תליג ןצלז דרשמ
:הצרמ/החנמ
בצמ תנומת - לארשיב הדובע יסחי
רוסאו רתומ הדובעה םוקמב םידבוע תונגראתה
תורדתסהה םע םיסחיה תכרעמ
לאשת אלש ףידעו לואשל תיצרש המ לכ - הדובע ןויאיר
םיצוביקב םידבוע תקסעה תרוצ
:סרוקה יאשונ
דוביכ 8:30
תואצרה 9:00 - 13:00
הלק החוראו םויס 13:00
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב