חילצמ ןוגראב אירב דבוע -682
הקוסעתב תואירב םודיק תינכת
:הרטמה
םידבועה ןוגרא
:דעוימ
י'צניו הד ודרנואיל - תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
14.6.2011 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש מ"עמ ללוכ 150
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע

:הצרמ/החנמ
,תופורת תכירצ ,הדובעב ץחל ,אירב לוכאל
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה8:30-9:15
תומלתשה 9:15-13:45
----------------------
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב