רקנש רפס תיבב רוקיב -681

:הרטמה
ל"כנמ ,פ"ומ ,קוויש
:דעוימ
ןג תמר קנרפ הנא 'חר
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
26.5.2011 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
החיתפ - רימת ילוי פרפ
הסדנהל הטלוקפה ןקיד - גינק לאומש 'פרפ
יתיישעת בוציעל הקלחמה שאר האודפ סכלא רמ
יתיישעת בוציעל הקלחמב הצרמ - רוטקפס דיוויד רמ
:סרוקה יאשונ
םינפ תלבק 09:30
רעושמ םוויס 13:00
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב