רובת ןולא םירקבמ זכרמ - םילהנמ ןודעומ -680

:הרטמה
קשמ זכרמ ,ר"וי ,לכנמ
:דעוימ
רובת ןולא םירקבמה זכרמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
19.5.2011 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
הבונת תצובק ל"כנמ רוש קירא
:הצרמ/החנמ
בושחמ ,היצמוטוא , הבלחמב רוצייה יכילהת תא ראתמה רויס
הקיטובורו
:סרוקה יאשונ
לק דוביכו המשרה 9:00
רוש קירא - רבסהו החיתפ
לעפמב רויס
רעושמ םויס - 12: 00
תורוגס םיילענ םע אובל הבוח
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב