תונורתפל םירצוממ רבעמ -679

:הרטמה
קוויש םילהנמ ל"כנמ
:דעוימ
י'צניו הד ודרנואל תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
13.4.2011 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש מ"עמ + 120
,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
רגנל ריפוא טור ינור לאכימ ירפ 'פרפ
:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ
13:00- 17:00
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב