םירוטקריד סנכ -678
תיצוביקה העונתה לש םירוטקריד לש יתנש סנכ
:הרטמה
ץוביקב םיילכלכ םילהנמו ר"וי/ל"כנמ
:דעוימ
השימחה הלעמ ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
1.6.2011 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
דרשמב ישארה ןעדמה - ןוסח יבא רצואה דרשמ ל"כנמ ינש םייח
םילעופה קנב ישאר ןלכלכ - ןמרדייל ואיל 'פורפ ,מ"מתה
:הצרמ/החנמ
החימצל חתפמכ תונשדחל היגטרטסא
:סרוקה יאשונ

:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב