ימואל לש תואקסע רדח -677

:הרטמה
םילהנמ ןודעומ
:דעוימ
ביבא-לת 35 יולה הדוהי
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
3.5.2011 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
תביטח שאר - ודיצ לאינד פרפ ל"לב ישאר ןלכלכ - ןמפב ליג רד
ןוהה קוש תביטח ןגס - באז ןב יתיא ןוהה יקוש
:הצרמ/החנמ
לארשיב בצמה לע תילכלכ הריקס
םלועב םיקוושה בצמ לע הריקס
ימואל קנב תואקסע ירדחב רויסו רבסה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 13:00
תומלתשה 13:30-16:00
----------------------
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב