םילהנ תביתכ -676
הדובע ילהנ תביתכב עדי תשיכר
:הרטמה
םילהנ בותכל םישרדנה םילהנמ
:דעוימ
'יצניו הד ודרנואיל תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
30.3.2011 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש מ"עמ + 370
דוביכו רפס ללוכ ריחמה
:תולע
םילהנ בתכל טושפ רפסה תרבחמ אולימ תאיל
:הצרמ/החנמ
םילהנ תביתכל םיללכ
תולבוקמ הביתכ תוינבת
הדובע יכילהת רופישל םילכ
ןהמ ענמהל דציכו תוצופנ תויועט
דועיתה ךרעמ לוהינ
םילהנ תעמטהו הצפהל תוטיש
םייק בצמ תונשל חכה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב