םיניישעתה תודחאתה םע םילהנמ שגפמ -675
היישעתה דוגיא ירבח רובע תודחאתהה לש םיתורשהו תויוליעפה ןוגמ
תיצוביקה
:הרטמה
םילעפמה תלהנה
:דעוימ
יראב ץוביק
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
23.3.2011 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
ןיב ןילמוג יסחי -םיניישעתה תודחאתה ל"כנמ - בגש הדוהי
םילעפמל תודחאתהה
דוגיא ירבח בוליש - תיצוביקה היישעתה דוגיא ל"כנמ - ןיבר סומע
תודחאתהב תיצוביקה היישעתה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
םיפגאה תוליעפ לע תואצרה
תודחאתהב םידוגיאה תוליעפ
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב