םירוטקריד תרשכהל סרוק -674

:הרטמה
הליהק להנמ/שונא יבאשמ/ריכזמ/קשמ זכרמ
:דעוימ
םורד יקשמ
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
14.2.2011 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 28/3, 4/4, 11/4
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1650

:תולע

:הצרמ/החנמ
תלבק יכילהת ,תילוהינ תיקסע תוברת ,יטפשמו יקסע הנבמ ץוביקה
דוע חוקיפ ינונגנמ ,ןוירוטקרידה תוירחא ,תוטלחה
:סרוקה יאשונ

:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב